Pôvodcom fibropapilomatózy je vírus, ale na jej prepuknutí sa uplatňujú rôzne predispozičné faktory ako radiácia, chemická kontaminácia prostredia či klimatické vplyvy. Okrem priameho kontaktu zvierat sa nákaza šíri hmyzom cicajúcim krv. Na Slovensku bol prvým odborne zdokumentovaným prípadom nález na srncovi ulovenom v roku 1998 v okrese Senica. Pri jelenej zveri sme chorobu opísali v roku 2009 súčasne v okresoch Nové Zámky a Zlaté Moravce.

ROZŠÍRENIE FIBROPAPILOMATÓZY NA SLOVENSKU 2019
ROZŠÍRENIE FIBROPAPILOMATÓZY NA SLOVENSKU 2019
Zdroj: Archív autorov článku

Táto nádorová choroba významne ovplyvňuje poľovnícke obhospodarovanie uvedených druhov zveri a stala sa aj témou bakalárskych a diplomových prác študentov Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Na Katedre aplikovanej zoológie a manažmentu zveri aj témou na úrovni dizertačnej práce v rámci interného doktorandského štúdia. Výsledky týchto prác rozširujú poznatky o chorobe a odporúčania pre poľovnícku prax. Pri srnčej zveri bývajú nádory lokalizované predovšetkým na hlave, krku, v podbruší a na končatinách. Sú revíry, kde sa choroba stala chovateľským problémom, lokálne s úhynom 5 až 30 percent jedincov srnčej zveri v prepočte na normované kmeňové stavy (NKS). Ochorenie pri srnčej zveri sme zaznamenali v 37 a pri jelenej v 26 okresoch.

ROZŠÍRENIE FIBROPAPILOMATÓZY NA SLOVENSKU 2019
ROZŠÍRENIE FIBROPAPILOMATÓZY NA SLOVENSKU 2019
Zdroj: Archív autorov článku

Najnovšie v auguste v okrese Trenčín pri ulovenom jeleňovi lesnom I. VT v poľovnom revíri Neporadza. Prípad doložený kompletnými údajmi a potrebnou fotodokumentáciou nahlásil Daniel Matečný z OPK Trenčín.

Predpokladáme, že fibropapilomatóza sa vyskytla aj v iných oblastiach, ale užívatelia revírov ju neidentifikovali, respektíve nenahlásili. A nejde len o srnčiu a jeleniu zver. V okresoch Veľký Krtíš a Skalica zaznamenali toto ochorenie i pri danielovi škvrnitom. Rozširuje sa takisto vo zverniciach a farmových chovoch so všetkými negatívnymi dôsledkami na zdravie zveri, chovateľské ciele a ekonomiku. Z výstupov záverečných prác a univerzitného výskumu vyplynulo, že pri srnčej zveri bolo na jednom zvierati až 156 nádorov a maximálna zaznamenaná veľ kosť nádoru bola 19 centimetrov. V jednom prípade mal srnec v podbruší veľký fibropapilóm s hmotnosťou 1 080 gramov.

Jej výskyt na Slovensku môže byť rozsiahlejší, ako sa domnievame.
.

Zaujímavým zistením je, že v podmienkach Slovenska sú častejšie nálezy pri samcoch. Zo súboru 472 pozitívnych prípadov bolo 369 srncov a 103 sŕn. Pritom sa ukazuje, že dôsledné monitorovanie choroby v populácii srnčej zveri a selektívne odstraňovanie pozitívnych jedincov môže viesť k tlmeniu choroby.

KONTAKTUJTE NÁS
Výskyt fibropapilomatózy na Slovensku môže byť rozsiahlejší, ako sa domnievame. Je to pritom choroba, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť, monitorovanie geografického rozšírenia, prognózovanie smerovania nákazy do ďalších oblastí a hľadanie praktických a najmä poľovníckemu manažmentu dostupných možností prevencie.

ROZŠÍRENIE FIBROPAPILOMATÓZY NA SLOVENSKU 2019
ROZŠÍRENIE FIBROPAPILOMATÓZY NA SLOVENSKU 2019
Zdroj: Archív autorov článku

Preto vyzývame poľovníkov, aby oznamovali podozrenia na túto chorobu pri srnčej, jelenej, ale aj danielej zveri vo svojich revíroch na e-mailovú adresu [email protected] Ďakujeme za spoluprácu.

Zdroj:  PaR 10/2019