Nami dlho avizovaná informácia o zámere vytvorenia samostatného odboru polície, ktorý sa bude prioritne zaoberať trestnou činnosťou v oblasti životného prostredia, ktorú sme prezentovali aj na poľovníckom Summite vo Zvolene sa stala skutočnosťou. Prírodná polícia sa stane významným inštitútom profesionalizácie trestného konania vo vzťahu k trestnému činu pytliactva a nakoniec aj voči ostatným trestným činom namiereným proti ochrane životného prostredia ako takého.

Na poľovníckych summitoch v minulých rokoch JUDr. Ladislav Hanniker, prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, hlavný špecialista pre trestné činy proti životnému prostrediu a dlhoročný spolupracovník mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo, prezentoval zaujímavú myšlienku zriadenia inštitútu Prírodnej (enviromentálnej) polície. Má ísť o špecializovaný útvar, ktorého príslušníci sa zamerajú a budú stíhať páchateľov trestných činov v oblasti životného prostredia a všetko čo s tým súvisí, teda aj pytliactvo či už v poľovníctve alebo v rybárstve.

Jeho výstižné slová:„ Prírodnú políciu potrebuje sama príroda“, ktoré boli aj súčasťou zaujímavého rozhovoru v septembrovom čísle mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo z roku 2017 tak konečne naberajú reálny zmysel.

Pri tejto príležitosti sa začiatkom tohto týždňa uskutočnila v budove Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky za účasti plk. JUDr. Jany Maškarovej, prvej viceprezidentky Policajného zboru, plk. Ing. Mária Kerna, riaditeľa odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície PPZ, JUDr. Ladislava Hannikera, prokurátora trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a JUDr. Róberta Ružičku, PhD., generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, tlačová konferencie, o ktorú prejavili záujem mnohé verejnoprávne ale aj súkromné média, a na ktorej odznelo mnoho zaujímavých otázok a vyjadrení. Redakcia Poľovníctva a rybárstva bola, samozrejme, pri tom!

Zdroj: Tibor Benčič

Podľa slov riaditeľ odboru environmentálnej kriminality Prezídia Policajného zboru plukovníka Mária Kerna, polícia sa takouto kriminalitou špecializovane zaoberá už od roku 2005, pričom rozsah environ-kriminality je značne široký. Za environmentálnu trestnú činnosť sa považuje nielen všeobecné poškodzovanie životného prostredia, napríklad nelegálne vypúšťanie emisií alebo znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody alebo pôdy, obchod s látkami porušujúcimi ozónovú vrstvu, nelegálny obchod s ohrozenými alebo chránenými druhmi rastlín a živočíchov, nedodržiavanie pravidiel a obmedzení v chránených územiach, nelegálny lov zvierat alebo ťažba dreva, ale aj nelegálne ukladanie odpadov a mnoho ďalších. Podľa jeho slov páchanie takejto kriminality prebieha často latentne ( skryte) a často súvisí s inou trestnou činnosťou, ako je krátenie daní, podvod, korupcia či zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Takéto trestné činy sa odhaľujú veľmi ťažko a vyžadujú si súčinnosť mnohých zložiek orgánov činných v trestnom konaní. Na Krajských riaditeľstvách PZ preto vzniknú samostatné oddelenia pre environmentálnu trestnú činnosť, rovnako aj na okresných riaditeľstvách, kde už pôsobia a budú pôsobiť odborníci na environkriminalitu, pričom všetci zainteresovaní budú v nasledujúcich mesiacoch odborne vyškolení.

Zdroj: Tibor Benčič

V boji proti environkriminalite je, podľa slov prokurátora trestného odboru Generálnej prokuratúry SR JUDr. Ladislava Hannikera, nesmierne dôležitá spolupráca a koordinácia s ďalšími orgánmi, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia. Takými sú napríklad Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), Štátna ochrana prírody, úrady zdravotníctva, veterinárne správy, poľovnícke a rybárske zväzy a mnoho ďalších inštitúcií. On sám, ako predstaviteľ prokuratúry, víta systémové kroky vo forme špeciálnych policajných útvarov smerujúce k lepšej ochrane životného prostredia, a rovnako vznik osobitných oddelení v krajoch a zachovanie okresných a obvodných špecialistov.

Pozrite si priložené zaujímavé videá z tlačovej konferencie.