Ustanovujúca schôdza Klubu loveckých lukostrelcov, na úvod ktorej zazneli slávnostné hlaholy lesných rohov,  sa uskutočnila v priestoroch historickej budovy Strednej odbornej lesníckej školy v Banskej Štiavnici 2. marca 2019 a zúčastnilo  sa jej 26 riadnych členov. Zasadnutie schôdze prebiehalo podľa schváleného programu a viedol ju predseda Poľovníckej organizácie Slovenský klub loveckej lukostreľby Slovakbowhunting Mgr. Art. Štefan Jakubík. Do predsedníctva PO Slovakbowhunting, ktoré tu bolo zastúpené aj jej podpredsedom Ing. Štefanom Mikom a kontrolórom MVDr. Jaroslavom Sorokom si členovia Klubu zvolili nových dvoch členov. Za predsedu osvetovej a metodickej komisie Ing. Petra Urblíka, PhD. a za predsedu športovej a streleckej komisie Ing Dušana Horvátha.

Video: Loveckí lukostrelci majú svoj Klub
Zdroj: Tibor Benčič

Ustanovujúcu schôdzu slávnostným príhovorom pozdravil aj člen exekutívy Slovenskej poľovníckej komory, riaditeľ kancelárie SPK PaedDr. Imrich Šuba, PhD. Vo svojom vystúpení sa venoval aj problematike pripravovanej poľovníckej legislatívy, informoval prítomných o obsahu a procese schvaľovania nového zákona o poľovníctve.

Ustanovujúca schôdza schválila plán činností na rok 2019, delegáta na konferenciu OPK Senec a výšku členského príspevku 30,- Eur na rok 2019.

Predseda Klubu Štefan Jakubík hovorí o histórii vzniku Klubu loveckej lukostreľby

Začiatok schôdze v Banskej Štiavnici