Európska komisia (EK) spustila konanie proti Slovensku vo veci porušenia povinností (tzv. infringement) pri výstavbe malých vodných elektrárni (MVE). Slovensko podľa nej nepostupovalo vždy v súlade s európskymi smernicami a neposudzovalo dostatočne dopady týchto stavieb na životné prostredie. Brusel žiada vysvetlenie. Na zdôvodnenie postupov, ktoré kritizujú aj slovenskí rybári, má dva mesiace. Ak nebude zdôvodnenie podľa EK dostatočné, požiada o nápravu, no celý prípad môže skončiť i na súde. Informovala o tom Andrea Settey Hajdúchová z WWF Slovensko. Riešením má byť podľa nej zrušenie štátnych plánov na výstavbu MVE, dodatočné prehodnotenie ekologických dopadov stojacich stavieb a úpravy či dokonca odstránenie tých MVE, pri ktorých poškodenie prírody presahuje prínosy.

Slovensko plánovalo v súlade s Koncepciou využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR na riekach vybudovať takmer 400 malých vodných elektrárni. "V aktualizovanej koncepcii síce počet klesol na takmer 60, no mnohé MVE už medzitým prehradili rieky, ovplyvnili prírodné hodnoty a život v riekach aj v ich okolí," uviedla. Koncepcia vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050 už prešla posúdením vplyvov na životné prostredie (SEA) a onedlho sa očakáva aj medzirezortné pripomienkovanie. Koncepciu bude schvaľovať vláda. Ak ju podporí, súčasný plán výstavby MVE a zoznam pridelených profilov bude zrušený a bude sa tvoriť nový. Momentálne je výstavba MVE de facto zastavená, no vlastníci pridelených profilov sa dožadujú pokračovania.

O stave niektorých sporných projektov MVE si prečítajte na ďalšej strane.