Podobne ako človek začal pestovať rastliny a chovať zvieratá pre svoju potrebu, začal hľadať aj možnosti chovu rýb. Najskôr iba ako čiastočne usmerňovanú činnosť, neskôr v uzavretom produkčnom cykle, a tak prešiel postupne primitívny chov na racionálny. Začiatkom 60. rokov minulého storočia vznikol pojem akvakultúra ako protiklad hospodárenia na suchej zemi (agrikultúra). Akvakultúra dnes reprezentuje širokú oblasť rybárstva, kde človek riadi produkciu vodných živočíchov, upravuje a zasahuje do životného prostredia týchto organizmov, volí stupeň intenzity výroby, navrhuje, prepracúva a využíva príslušné biotechnologické postupy, uplatňuje nové, dokonalé a veľmi intenzívne metódy chovu.


Cieľom akvakultúry je dominantne produkcia potravinovej suroviny, ale má aj iné zameranie. Z rybárskeho hľadiska predovšetkým zlepšenie populácie rýb v prirodzených vodách formou umelého výteru, odchovu a vysadením plôdikov alebo násadových rýb do tohto prostredia. Ďalej je to produkcia rýb na rekreačný rybolov spôsobom „put and take“ (vysaď a chyť), prípadne naopak „take and put“ (chyť a pusť), pričom intenzita vysadzovania sa riadi intenzitou odchytu. Slúžiť môže na produkciu chránených a ohrozených druhov na revitalizáciu poškodených vodných biotopov, na produkciu dekoratívnych rýb pre záhradné, parkové nádrže a akváriá. Zameriava sa aj na účinné využitie a likvidáciu eutrofizovaných vôd s produkciou veľmi hodnotnej živočíšnej bielkoviny či na produkciu technického charakteru (živočíšne krmivá, rybacia múčka, hnojivá, perly a podobne). Všetky tieto činnosti, až na malé výnimky, vykonávajú predovšetkým rybári, či už profesionáli, absolventi stredných a vysokých škôl s rybárskym zameraním, alebo amatérski rybári v rámci dobrovoľnej činnosti v rybárskej organizácii.

PRODUKCIA NÁSADY

Úlohu zlepšenia populácie pôvodných rýb v prirodzených vodách formou umelého výteru, odchovu a vysadením plôdikov alebo násadových rýb do tohto prostredia na seba zobral predovšetkým Slovenský rybársky zväz, ktorý to má aj zakotvené v zákone 16/2018 Z. z. o rybárstve, kde sa v § 6 uvádza, že „… užívateľ rybárskeho revíru je povinný zarybňovať rybársky revír podľa zarybňovacieho plánu, ktorý schvaľuje ministerstvo životného prostredia…“

Celý článok nájdete v č. 5/2023 mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo.

Autor: MVDr. Juraj Příhoda, CSc., je veterinár, špecialista na chov rýb