V Českej republike, na rozdiel od Slovenska, je kormorán veľký už od marca 2013 vyradený zo zoznamu zvlášť chránených druhov s najvyšším stupňom ochrany a spadá tak pod všeobecnú ochranu, akú požívajú mnohé vtáky na území EU. To umožňuje, z hľadiska prevencie ochrany rybochovných zariadení a tiež rybárskych revírov ako aj eliminovania škôd, aktívne manažovať  populácie tohto rybo žravého predátora. Najmä teraz, v čase migrácie a zimovania. 

Autor videa: Marek Horčička

Podľa konateľa Českého rybárskeho zväzu, Ing.  Romana Heimlicha, PhD., výška škôd, ktorú spôsobuje kormorán na lovných aj chovných rybárskych revírov v Česku, aj v závislosti od klimatických podmienok, sa pohybuje ročne v rozpätí od 40 do 60 miliónov českých korún. Od roku 2018 do konca roka 2019 štát preplácal rybárom až 100 percent výšky preukázateľných škôd, v minulom roku to bolo už len 80 percent.

Kormorán veľký
Kormorán veľký
Zdroj: Jaroslav Šubjak

Napriek zdĺhavému procesu vybavovania výnimiek na plašenie a odstrel kormorána, ktorý môže trvať aj rok, sa v Českej republike, podľa dostupných prameňov, ulovilo pred troma rokmi 3395 kormoránov, pred dvoma 4747, a v minulom, oficiálne, dokonca viac ako 10 tisíc. Určite ku tomu prispela aj aktívna podpora regulácie početnosti kormorána zo strany štátu, a tou je vyplácanie 500 korún (približne 20 eur) za zobák. Zobáky z ulovených kormoránov sa odovzdávajú sušené, zatavené v igelitovom vrecúšku po päť kusov, na Štátnu veterinárnu správu. Neskôr, po zaprotokolovaní, príslušné ministerstvo posiela peniaze na účet užívateľa poľovného revíru, kde boli kormorány ulovené.

Kormorán veľký, znaky z ulovenej zveri
Kormorán veľký, znaky z ulovenej zveri
Zdroj: Archív PaR

Podľa informácií z Českého rybárskeho zväzu, výnimka na lov a plašenie kormorána sa stanovuje spravidla na obdobie 3 až 5 rokov, pričom jeho ochrana a lov má prísne stanované pravidlá:

- Kormorán sa nesmie plašiť a strieľať v intraviláne miest a obcí, ani v chránených územiach. Ani v miestach, kde by to rušilo iné vtáky pri hniezdení, nocovaní a zimovaní.

- Lov kormoránov je povolený len individuálne, brokovou zbraňou, a iba za letu.

- Spravidla je povolené uloviť za rok 30 jedincov na revír.

- Z jedného kŕdľa sa môže uloviť maximálne 20 percent jedincov.

- Plašenie a usmrcovanie sa nesmie vykonávať nad zamrznutými plochami.

- Žiadateľ povolenia vedie prísnu evidenciu lovu kormoránov, užívateľov revírov, dátum, miesto, čas, počet jedincov, a tiež ako bolo naložené s kadávermi.

- Ak bol jedinec označkovaný, ornitologické krúžky sa odovzdávajú do Národného múzea.

Autor videa: Jaroslav Šubjak