Medzi živočíchy, pri ktorých štát zodpovedá za škodu, pribudla aj beluša veľká, zvaná tiež volavka biela. Je to ďalšia novinka z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z., ktorej zverejnenie v zbierke zákonov vyvolalo vášne najmä v súvislosti so zaradením vlka medzi celoročne chránené živočíchy. Správa o uvedenej volavke zaujíma najmä rybárov. Táto vykonávacia vyhláška k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nadobudne účinnosť 1. júna 2021. V tejto súvislosti Rada Slovenského rybárskeho zväzu vyzvala svoje základné organizácie, aby začali na chovných revíroch kontrolovať aj výskyt beluše veľkej/volavky bielej a nahlasovali ho okresným úradom.

Beluša veľká
Beluša veľká
Zdroj: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=630135
ZOZNAM ŽIVOČÍCHOV, PRI KTORÝCH ŠTÁT ZODPOVEDÁ ZA ŠKODU
(platný od 1. júna 2021)
Zdroj: mžp sr

Fungovania Slovenského rybárskeho zväzu sa dotýka takisto odstránenie druhov rýb zo zoznamu nepôvodných živočíchov v prílohe č. 3 vyhlášky, ktoré sa môžu vypúšťať do životného prostredia bez súhlasu orgánu ochrany prírody. „Slovenský rybársky zväz v rámci pripomienkového konania k vyhláške vzniesol pripomienky, v rámci ktorých navrhoval zachovanie niektorých druhov rýb tak, aby boli vedené v Prílohe č. 3 vyhlášky a Slovenský rybársky zväz mohol uvedené druhy rýb vysádzať bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Tieto pripomienky ale neboli pri tvorbe vyhlášky akceptované,“ uviedol zväz s tým, že dňom účinnosti vyhlášky však podľa prechodných ustanovení k vyhláške možno bez súhlasu orgánu ochrany prírody vypúšťať pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) a sivoňa potočného (Salvelinus fontinalis) do životného prostredia mimo chránených území s druhým až piatym stupňom ochrany do 31. decembra 2024.

ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BEZ SÚHLASU ORGÁNU OCHRANY PRÍRODY
(platný od 1.júna 2021)
Zdroj: mžp sr