Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Peter Hrubiak

Za extravilán sa považuje vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej časti a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria ho najmä poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy a pod.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.). Z uznesenia vlády SR, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný vyplýva, že pobyt v prírode je povolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Pripomíname Vám, že počas pobytu v prírode v extraviláne obce platí:
– zákaz zhromažďovania,
– zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb,
– povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie cesty.

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez testu na ochorenie Covid-19. Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: archív J.Š

Zároveň Vás žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: archív

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich rybárov, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou. Upozorňujeme Vás taktiež, že v  záujme podpory dodržiavania platných hygienických opatrení sme pristúpili k obmedzeniu predaja hosťovacích povolení na rybolov na revíry Rady SRZ tak, že tieto budú vydané len osobe s trvalým alebo prechodným pobytom, s miestom výkonu práce alebo vlastníckym alebo nájomným právom k nehnuteľnosti v okrese, v ktorom sa daný rybársky revír nachádza.

Prajeme Vám veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.

Zdroj: Kancelária tajomníka,  SRZ – Rada Žilina