Nelegálne objekty, na ktorých sa už aj opakovane nachádzajú výzvy na odstránenie, sú klasifikované ako nájdená vec a budú sústreďované na vopred určenom pozemku po dobu jedného roka. Ak sa k nim za túto dobu majiteľ neprihlási, prepadnú štátu resp. budú zlikvidované.

Aj napriek vyhrážkam zamestnancom zo strany utajených vlastníkov týchto objektov si aj vďaka medializácii doteraz neznámi majitelia odstraňujú takéto objekty svojpomocne.

Pristúpili k odstraňovaniu nelegálnych objektov z pobrežných pozemkov VS Veľká Domaša
Pristúpili k odstraňovaniu nelegálnych objektov z pobrežných pozemkov VS Veľká Domaša
Zdroj: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

V prípade, že sa do stanovenej lehoty prihlási majiteľ objektu, budú náklady vymáhane od tejto osoby v opačnom prípade budú náklady znášať všetci daňoví poplatníci.

Zdroj: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik/Facebook 

Video Domaša (zdroj: Martin Pribula/youtube)