Čo bolo dôvodom zvolania mimoriadneho snemu, keď od toho riadneho neuplynul ani rok?
Róbert Kadnár: Hlavným cieľom je vyvodenie osobnej zodpovednosti za situáciu vo zväze po uzatvorení kúpnej zmluvy na predaj výrobného strediska v Považskej Bystrici a úprava stanov SRZ tak, aby sa zabránilo zopakovaniu takéhoto konania. Aj preto Rada SRZ uznesením č. 154 nariadila organizačným zložkám SRZ uskutočniť mimoriadne členské schôdze, respektíve mimoriadne mestské konferencie s cieľom voľby dvoch delegátov a jedného náhradníka na tento snem. Musia byť nahlásení na sekretariát rady do 31. októbra 2016. K tomu sme vydali pre naše organizačné zložky metodický pokyn. Na sneme by mali byť prerokované tri body programu, a to odvolanie tajomníka SRZ, novela stanov SRZ a voľba nového tajomníka SRZ.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Archív PaR

Členovia Rady SRZ vo svojej žiadosti o zvolanie mimoriadneho snemu zahrnuli do programu aj novelu stanov hlavne preto, že v nich treba vyriešiť ustanovenia, ktoré dnes členom Rady SRZ pri vážnom manažérskom zlyhaní zabraňujú prijať zásadné, razantné a časovo úsporné opatrenia na riešenie situácie. Upozorňujeme týmto funkcionárov organizačných zložiek SRZ, že proces prípravy novely stanov bude v kompetencii dočasnej legislatívnej komisie pri Rade SRZ. Svoje návrhy a podnety na novelu stanov môžu zasielať na mail [email protected] srzrada.sk s uvedením predmetu: Novela stanov SRZ. Tieto podnety však musia byť schválené členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou uznesením pod konkrétnym číslom a s uvedením počtu hlasov za, proti a zdržali sa pri hlasovaní.

Pokračovanie na druhej strane.