Platí výnimka na skorší lov kapra od 15. mája ?

PR Výnimku na skorší lov kapra udelilo ministerstvom životného prostredia v decembri 2017 s textom „od 15. mája v roku 2018“. Hoci sa zvyčajne výnimka udeľovala na obdobie troch rokov, v roku 2018 táto výnimka platila len s jednoročným časovým rozsahom „v roku 2018“. K predmetnej otázke zaujal jasné stanovisko aj organizačno­právny referát Slovenského rybárskeho zväzu, s ktorým sa plne stotožňujeme. Podobne podľa názoru Ministerstva životného prostredia SR udelené výnimky na skorší lov kapra od 15. mája v roku 2019 neplatia. Väčšina revírov, na ktoré boli výnimky udelené, navyše patrí pod režim ostatných vodných plôch, kde loviť a privlastňovať si kapra rybničného možno celoročne. Neplatí to však pre vodné nádrže, kde je všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája. Treba sa riadiť zákonom a vyhláškou, kde sú stanovené časy lovu a ochrany rýb.

Je pravda, že uloveného kapra nad 70 centimetrov musím pustiť a nesmiem ho zasieťkovať?

PR Momentálne zákon ani vyhláška najvyššiu lovnú mieru rýb pre jednotlivé druhy rýb neustanovuje. Kapor nad 70 centimetrov môže byť privlastnený, ak v minulosti príslušná rybárska organizácia nestanovila v miestnom rybárskom poriadku najväčšiu lovnú mieru pre kapra 70 centimetrov (či nižšiu). V súčasnosti majú miestne a mestské organizácie možnosť požiadať prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu ministerstvo životného prostredia o zavedenie vyššej najmenšej lovnej miery rýb, než ustanovuje vyhláška, a takisto o zavedenie najvyššej lovnej miery rýb. Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno upraviť vždy na obdobie troch rokov s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka. Túto skutočnosť užívateľ zverejní v povolení alebo v rybárskom poriadku.

Foto
Foto
Zdroj: Archív PaR

Ako je to s kaprom na ostatných vodných plochách?

Môžem ho loviť a privlastňovať si celý rok, hoci na iných vodách platí zákaz lovu od 15. marca do 31. mája? PR Pre kapra platí čas individuálnej ochrany vo všeobecnosti od 15. marca do 31. mája. Nevzťahuje sa však na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona o rybárstve, teda celoročne. Pri iných druhoch treba aj na ostatných vodách dodržiavať zákonom stanovený čas individuálnej ochrany.

Musím mať na kaprových vodách povinne váhu a podložku?

PR Váha nie je ustanovená ako povinná výbava loviaceho, napriek tomu ju odporúčame rybárom mať a používať. Rybár by sa mal orientovať pri určovaní hmotnosti úlovku podľa váhy alebo podľa prepočítavacej tabuľky hmotnosti jednotlivých druhov rýb. Tá je prílohou č. 19 vyhlášky a takisto súčasťou povolení na rybolov. V prípade, že váhu nevlastníte a ulovíte napríklad rybu, ktorá podľa pre počítavacej tabuľky má 4,8 kilogramu, ale pri kontrole rybárskou strážou a zvážení sa ukáže, že presahuje 5 kilogramov  a vy stále lovíte, nemala by vás rybárska stráž podľa nášho názoru sankcionovať. Po prevážení úlovku by ste jednoducho mali ukončiť denný lov. No aby sa predišlo možným konfliktom, odporúčame používať váhu. Na orientačné zváženie úlovku nemusí byť ani ciachovaná. Pokiaľ ide o podložku, povinná je len pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a na kaprových vodách s režimom chyť a pusť.

Názov kapor sa objavuje vo viacerých jazykoch, Francúzi mu hovoria carpe, v angličtine sa nazýva carp, v nemčine Karpfen a taliansky názov je carpa.
Názov kapor sa objavuje vo viacerých jazykoch, Francúzi mu hovoria carpe, v angličtine sa nazýva carp, v nemčine Karpfen a taliansky názov je carpa.
Zdroj: Shutterstock

Vonku je už pekne, môžem si zachytať na štrkovisku, kde vysadili kapra rybničného, ak budem ryby púšťať? V minulosti sa to dalo, keď som si neprivlastňoval nasadenú rybu. Môžem teraz dostať pokutu od rybárskej stráže, keď lovím na kukuricu?

PR Nový zákon o rybárstve v § 18 ods. 9 uvádza: „Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.“ Týmto ustanovením vznikli dve možnosti, ako „uzavrieť vodu“ po násade. Prvou je všeobecný zákaz lovu, keď v určenom období nie je možné na predmetnom revíri loviť akýmkoľvek spôsobom. Druhou možnosťou je časové obmedzenie lovu vysadených
druhov rýb, keď si nemôžete privlastniť vysadené druh ryby. Ak budete v tomto prípade loviť s kukuricou, na ktorú sa dá chytiť kapor, pleskáč, karas, lieň či amur, zastávame názor, že rybárska stráž by takýto lov nemala posudzovať ako porušenie zákona o rybárstve, ak si kapra neprivlastníte. 
Tešíme sa na ďalšie otázky, ktoré nám stále môžete posielať!

Zdroj: Archív PaR