Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina po roky sa opakujúcich problémoch s deficitom kyslíka vo vodách zväzových revírov a úhynom rýb vplyvom mimoriadneho zhoršenia kvality vody zabezpečil špičkové prenosné prístroje na analýzu vody. Ako informoval Dušan Hajňuk, ichtyológ SRZ - Západoslovenská oblasť, jeden prístroj je paralelný analyzátor, ktorý dokáže naraz v priebehu približne ôsmich minút zmerať až štyri chemické analýzy vody. Druhý prístroj je spektrofotometer, vhodný na veľmi znečistené vody a taktiež na vyhodnotenie viac ako 220 analýz vody pri dostupnosti daných reagencií. Obidva prístroje sú podľa neho veľmi presné, ich merania sa vraj dajú porovnať s laboratórnymi analýzami.

Prenosný prístroj na analýzu vody slúži na včasné odhalenie znečistenia, ktoré môže viesť k úhynu rýb.
Prenosný prístroj na analýzu vody slúži na včasné odhalenie znečistenia, ktoré môže viesť k úhynu rýb.
Zdroj: archív SRZ

V priebehu roka majú byť používané pri mimoriadnom zhoršení kvality vody, pri kontrolných meraniach vypúšťaných odpadových vôd z ČOV až po analýzy vôd v obhospodarovaní základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu. „Vo veľa prípadoch sme zabránili úhynu rýb a vodných živočíchov vďaka včasnej identifikácii problému z hľadiska kvality vody a včasným nastavením opatrení,“ konštatoval D. Hajňuch.

Včasné odhalenie znečistenia vody umožni prijať účinné opatrenia na záchranu rýb.
Včasné odhalenie znečistenia vody umožni prijať účinné opatrenia na záchranu rýb.
Zdroj: archív SRZ

Vyzval organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu ako aj radových členov, aby pri podozrení na znečisťovanie vôd v rybárskych revíroch neváhali kontaktovať odbor ichtyológie a ekológie tečúcich vôd Slovenského rybárskeho zväzu, prípadné oblastného ichtyológa.