Ďalších päť párov na východnom Slovensku vyviedlo 19 mláďat, takže na území SR vyletelo zo všetkých hniezd spolu 163 mláďat," uviedol Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Skonštatoval, že tento druh je tak u nás doteraz v najúspešnejšej pozícii úspešnosti prežitia. Ozrejmil, že na Slovensku postupne vzrástla početnosť z deviatich na 50 párov sokola rároha, čím sa populácia dostala do pozície nižšej zraniteľnosti. Zároveň sa ju podarilo cezhranične prepojiť s početne silnejšou maďarskou populáciou, kde hniezdi okolo 180 párov.

Doplnil, že sokol rároh si hniezda nestavia a je tak odkázaný na už postavené hniezda iných druhov vtákov. Ochrana dravcov na Slovensku preto v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS) pomáha chrániť populáciu sokola rároha inštalovaním búdok na stožiaroch vedení vysokého napätia. Vyzdvihol, že je zásadné pokračovať v nastavených manažmentových opatreniach, aby sa populácia mala možnosť ďalej rozvíjať a stabilizovať.