Ako pozorným čitateľom vám určite neunikne skutočnosť, že v tomto čísle v rubrike mladý rybár zaúradoval tlačiarenský škriatok. Príspevok, o ktorom sa tu zmieňujeme, vám tu prinášame v plnom znení a samozrejme, jeho chýbajúca časť bude aj súčasťou júlového čísla. Za túto skutočnosť sa ospravedlňujeme.

NOVÁ GENERÁCIA JE PRIORITA

Hovoríme s Mgr. DUŠANOM JAŠŠOM, referentom pre prácu s deťmi a mládežou na sekretariáte Rady SRZ Žilina.

PR Ako je finančne zabezpečené organizovanie podujatí pre mladých rybárov?

Z rozpočtu sekretariátu SRZ sa od roku 2017 organizuje iba niekoľko podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrí 5-dňové súťažno-edukatívne podujatie Zlatý blyskáč s bohatou tradíciou. Sleduje aktuálne potreby a smerovanie práce s deťmi a mládežou v detských rybárskych krúžkoch. Vlani sa konalo v Spišskej Starej Vsi pri rekornej účasti 118 súťažiacich, z toho 73 do 15 rokov. Koncepcia novodobého Zlatého blyskáča je postavenána možnosti výberu medzi jednotlivými disciplínami v love rýb udicou a rybolovnej techniky a nie je iba štandardnou súťažou. Okrem absolvovania povinných vedomostných testov a spoznávania rýb sa deti dozvedia veľa nového z oblasti rybárstva a ochrany prírody. Ostatný ročník bol zaujímavý aj besedou s názvom Rok lipňa tymianového, ktorú viedol Ing. Jaroslav Šubjak, návštevouzamestnancov Pieninského národného parku a besedou s Dr. Ing. Michalom Gažovičom o vodozádržných opatreniach v krajine poškodenej človekom. Deti mali k dispozícii nafukovací hrad a na záver splavili Dunajec na pltiach. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii týchto podujatí aktívne zúčastňovali. O tento model detskej súťaže prejavili záujem mnohí rybári pracujúci s deťmi a mládežou a pozitívne ho hodnotili aj v Českej republike.

Foto
Foto
Zdroj: archív

PR Takže dospelí rybári predsa len prejavujú záujem o prácu s deťmi...

Áno, snažíme sa ich na túto prácu motivovať. Z rozpočtu sekretariátu financujeme napríklad celoslovenské stretnutia vedúcich krúžkov. V roku 2019 sa ich zišlo vyše 50. Na takýchto stretnutiach vládne príjemná tvorivá atmosféra, porozumenie medzi ľuďmi, ktorých spája práca s deťmi, podobné ťažkosti a hľadanie riešení. Vlani sa účastníci zamerali na rybolovnú techniku (RT), táto disciplína má v krúžkoch uplatnenie predovšetkým v zimných mesiacoch. Lektoroval prezident Slovenského zväzu rybolovnej techniky (SZRT) MVDr. Juraj Mészáros, predseda odboru RT Slovenského zväzu športového rybolovu (SZŠR) Pavol Konkoľ
a referent pre prácu s deťmi a mládežou MsO SRZ Zvolen Ing. Daniel Poničan. Na celoslovenskom stretnutí získal ocenenie Rady SRZ za prínosv oblasti práce s deťmi a mládežou vedúci krúžku pán Jaroslav Heler. Slovenský rybársky zväz sa zapojil aj do podujatia pre vekovú kategóriu od 15 do 18 rokov, ktorá uniká pozornosti vo väčšine základných organizácií. Na Slovensku sa uskutočňuje veľmi málo podujatí zameraných na mládež. Pred rokom v apríli sa konali 68-hodinové preteky v love kapra na boilies s názvom Slovak Junior Challenge. Takáto iniciatíva si zaslúži pozornosť a podporu.

Dokončujeme príručku mladého rybára a elektronickú učebnicu pre detské krúžky.
.

PR Zbierate skúsenosti aj zo zahraničia?

Začiatok minulého roka sa niesol v duchu rozvoja spolupráce medzi vedúcimi detských rybárskych krúžkov na Slovensku a odborom mládeže Českého rybárskeho zväzu (ČRS). Koncom januára 2019 sa v Žiline stretlo 30 zanietených vedúcich krúžkov zo Slovenska a z Česka, aby si vymenili skúsenosti. Zároveň vznikli pravidlá česko-slovenskej súťaže pre deti a mládež Zlatá udice – Zlatý blyskáč. Obidve súťaže majú korene v 70. rokoch minulého storočia a medzinárodné kolo bolo kedysi vyvrcholením celoročného snaženia detí a vedúcich krúžkov. Po vyše 20-ročnej prestávke si koncom augusta 2019 opäť pomerali sily družstvá z oboch krajín v areáli Strednej rybárskej školy vo Vodňanoch. Poďakovanie za spoluprácu patrí mnohým českým a slovenským vedúcim rybárskych krúžkov, organizátorom tohto medzinárodného podujatia, najvyšším funkcionárom ČRS, ale predovšetkým referentke odboru športu a mládeže ČRS Bc. Petre Hnízdilovej a predsedovi odboru mládeže Rady ČRS Jiřímu Marekovi.

Foto
Foto
Zdroj: archív

PR Majú sponzori záujem podporiť detské rybárske súťaže?

Materiálna a finančná podpora zo strany sponzorov SRZ dosiahla v minulom roku hodnotu viac ako 25-tisíc eur. Najväčší sponzori boli firmy Rypomix, Respect, Tornado, Úlovok a Flagmann. Vďaka najvýznamnejšiemu sponzorovi, firme Rypomix Sereď, sa podarilo zdokumentovať a zverejniť činnosť vedúcich DRK na celom Slovensku na www.srzrada.sk. Za vykonanú prácu treba poďakovať predovšetkým vedúcim krúžkom a budúcim krajským koordinátorom novovznikajúceho odboru, ale aj vedeniu SRZ, spolupracovníkom na sekretariáte SRZ, členom Rady a Prezídia SRZ a členom SZŠR, SZRT. Bez ich podpory by nebolo možné mnohé plány uskutočniť.

Vytvoríme sieť koordinátorov, ktorí budú rozvíjať prácu s deťmi v regiónoch
.

PR Ako funguje financovanie samotných krúžkov?

Priama finančná podpora činnosti detských rybárskych krúžkov v jednotlivých organizačných zložkách zo strany Rady 6/20 77 SRZ zatiaľ nefunguje. Ich činnosť je priamo závislá od koncepcie práce jednotlivých výborov organizácií. Z dotazníka, ktorý vedúci krúžkov vyplňovali v roku 2018, vyplýva, že finančná podpora zo strany našich organizačných zložiek je nedostatočná. S podporou súťažných podujatí však vedúci obyčajne nemajú problémy. Bývajú financované z rozpočtov organizačných zložiek, ale aj bohato sponzorované obchodníkmi a priaznivcami práce s deťmi. Mnohým sa podarilo získať dotácie miest a VÚC a niektorým vedúcim krúžkov získať aj financie zo sociálnych fondov veľkých firiem. Z pohľadu materiálnej podpory a vybavenia krúžkov je situácia náročnejšia. Mnohé výbory pochopili, že vedúci krúžkov nemôžu pracovať bez pomôcok a vybavenia, ale sú aj také organizácie, ktoré celý svoj rozpočet zamerajú len na zarybňovanie a hospodársku činnosť. Priama finančná podpora pracovníkov s deťmi alebo podpora prostredníctvom benefitov (povolenky) je skôr zriedkavosťou. Na druhej strane, sú na Slovensku organizácie, ktoré idú dobrým príkladom.

PR Darí sa vám koordinovať činnosť krúžkov, majú vedúci k dispozícii spoločnú metodiku práce s deťmi?

Po celom Slovensku vzniklo nezávisle od seba niekoľko celoročných plánov, ktoré majú vedúci krúžkov k dispozícii. Do detských rybárskych krúžkov sme na základe objednávok distribuovali komponenty na výrobu umelých nástrah – rotačiek. Súčasťou toho bolo inštruktážne video s Lukášom Holým, majstrom sveta v prívlači. Vznikol termínový kalendár podujatí, ktorý bude v budúcnosti prepájať činnosti zamerané na deti a mládež zo strany sekretariátu SRZ, SZŠR, SZRT a činnosti jednotlivých vedúcich krúžkov OZ SRZ. Rozbehla sa výroba RT prútov do detských rybárskych krúžkov v nadväznosti na školenia vedúcich počas celoslovenských stretnutí. Pacuje sa na vytvorení nového zobrazenia pre vedúcich DRK na práve aktualizovanej stránke www.srzrada.sk. Vedúci budú mať na jednom mieste k dispozícii všetky potrebné odkazy, materiály, videá, tlačivá, pravidlá a smernice, ktoré pri svojej činnosti potrebujú. Všetko, čo sa podarilo sústrediť za posledných 2,5 roka vedúcim krúžkov z celého Slovenska. V súčasnosti dokončujeme metodické odporúčania, príručku mladého rybára a elektronickú učebnicu pre DRK. Do smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov boli zapracované požiadavky vedúcich detských rybárskych krúžkov, aby mali všetky deti možnosť kúpiť si povolenie na rybolov na akýkoľvek typ vody, ako aj povinnosť absolvovať testy pre nových členov od 10 rokov. Vytvorili sme náborový leták pre deti a dospelých, v ktorom maskoti Anabela a Karol ukazujú záujemcom, ako sa stať rybárom. Vznikla nová stránka na Facebooku, kde nepretržite zverejňujeme informácie týkajúce sa práce s deťmi a činnosti krúžkov z celého Slovenska.

Foto
Foto
Zdroj: archív

PR Avizujete vytvorenie odboru práce s deťmi a mládežou v rámci zväzu. Ako ste ďaleko?

Na správnu distribúciu podpory a kontrolu činnosti v tomto smere potrebujeme vytvoriť sieť koordinátorov. Tí budú prostredníctvom metodickej a osvetovej činnosti rozvíjať prácu s deťmi vo svojom regióne. Na vytvorenie takéhoto odboru potrebujeme upraviť organizačný poriadok SRZ a vyčleniť adekvátne prostriedky v rozpočte. Ak sa podarí uskutočniť tieto významné systémové zmeny, vytvoríme možnosť priamej podpory jednotlivých vedúcich DRK po celom Slovensku. Zameraním sa na tých najvýznamnejších ľudí, ktorí tvoria základy všetkého, čo sa v tejto oblasti na Slovensku robí, umožníme, aby sa táto oblasť rozvíjala v každej organizačnej zložke, takpovediac, sama od seba. Každý úspešný vedúci krúžku po určitom čase získa medzi rybármi a obchodníkmi vo svojom regióne dostatočne veľkú finančnú či materiálnu podporu na zabezpečenie plnohodnotného chodu DRK. Problémom, na ktorý narážame vo väčšine organizačných zložiek SRZ, je dnes práve nedostatok ľudí ochotných pracovať v tejto oblasti. Ak zameriame pozornosť na vedúcich krúžkov, najmä na mladých ľudí, ktorí z krúžkov vychádzajú a majú záujem pracovať s deťmi, je veľmi pravdepodobné, že sa situácia v nasledujúcich rokoch významne zlepší.

Mladý rybár
Mladý rybár
Zdroj: PaR

MILÍ MLADÍ RYBÁRI,
pochváľte sa v časopise POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO svojimi úlovkami. Za každý uverejnený úlovok získate aj vecnú odmenu od firmy MASTER FISH. Svoju fotografiu s úlovkom a krátkym opisom pošlite (alebo o to požiadajte rodičov, prípadne vedúceho krúžku) na e‑mailovú adresu [email protected] či poštou na adresu
Poľovníctvo a rybárstvo, Bajkalská 19B, ROSUM, 832 15 Bratislava 3.
Radi uverejníme aj vaše zaujímavé príbehy a postrehy od vody. Neváhajte sa podeliť s ostatnými o zážitky z rybačky a návštev
rybárskeho krúžku. Želáme vám na rybách veľa úspechov a najmä radosti. Petrov zdar!