Na časti Dunaja začal platiť zákaz lovu rýb. Ryby treba dokonca zachraňovať. Slovenský vodohospodársky podnik totiž mimoriadne znižuje hladinu vody v prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo, a to zvýšením prietoku cez vodnú elektráreň Gabčíkovo. Dôvodom sú naplánované opravy poškodeného asfaltobetónového tesnenie návodného svahu ľavostrannej ochrannej hrádze prívodného kanála. Hladina by mala na stupni Gabčíkovo do 30. septembra klesnúť až na 128,20 metra nad morom. Potom by do 1. októbra mali prebehnúť zamýšľané práce a náslene má hladina opäť začať stúpať, pričom bežnú prevádzkovú úroveň by mohla podľa vodohospodárov dosiahnuť za 3 až 7 dní, v závislosti od hydrologickej situácie na Dunaji.

Slovenský rybársky zväz momentálne organizuje záchranu rýb a ostatných vodných živočíchov na rybárskych revíroch postihnutých znižovaním hladiny. Záchranná činnosť sa sústreďuje na revíri 2-0610-1-1 Dunaj č.3 ZDRŽ VD Hrušov Čunovo v lokalite pri Kalinkove, kde dochádza k obnaženiu rozsiahlej časti dna nádrže. Zachránené ryby  prenášajú do revíru 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD a ostatné vodné živočíchy do hlbšej časti zdrže. Na vybraných revíroch dotknutých manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros platí  zákaz lovu a privlastňovania si rýb predbežne do 3. októbra 2021. Konkrétne ide o revíry 2-0510-1-1Dunaj č. 3 – úsek od hraničného kameňa rkm. 1850,5 pod VD Čunovo po Čunovskú hať v inundácii (12 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku a Mošonský Dunaj (od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove), ďalej 2-0610-1-1 Dunaj č. 3 – ZDRŽ VD Hrušov Čunovo, 1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karloveské rameno, 1 -0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana a 1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište.

Pozrite, ako to tam vyzeralo