Odpovedá  Ing. JOZEF LAUŠ.  a RÓBERT KADNÁR

JL: Aj toto by malo byť vecou novely stanov. V našom návrhu máme pripravené a zapracované jednoznačné poistky.

RK: Na základe tohto, čo spomínate, sme určili Prezídium SRZ schvaľovať zmluvy a hospodárske operácie nad určitý finančný limit, ktorý stanoví vnútorný predpis. V tomto prípade to budú zásady hospodárenia, ktoré SRZ doteraz nepochopiteľne nemá. Preto mali bývalí štatutári pri schvaľovaní závažných operácií voľné ruky.

Trochu by som ešte oponoval pánovi viceprezidentovi Laušovi v tom, že celé to zlyhanie okolo zariadenia v Považskej Bystrici spočívalo v tom, že „ostrá“ kúpna zmluva bola podpísaná deň pred konaním snemu v roku 2018 a nekorešpondovala so zmluvou o budúcej zmluve. Ani tá, ako sa ukázalo, nebola dobrá, ale dávala nám aspoň nejaké záruky, že kúpna cena by bola zložená v notárskej zábezpeke. A to, či už kontrolná komisia mala k dispozícii nejaké dokumenty, alebo nie, je teraz bezpredmetné. Štatutári splnili uznesenie Rady SRZ, odpredali areál za 3,4 milióna eur, ale s takými podmienkami, ktoré sú na zinkasovanie týchto peňazí prakticky nesplniteľné!

Zajtra vám prinesieme pokračovanie tohto zaujímavého rozhovoru!

Celé znenie rozhovoru nájdete v Poľovníctve a rybárstve 11/2019.