Pojem invázia, invázny je odvodené z latinského slova „invado“ (-ere, -vasi, -vasum) a znamená – vtrhnúť, vpadnúť, násilne vstupovať.

Invázny druh rastliny je nepôvodný druh s výskytom mimo svoj prirodzený areál, ktorý sa na územie Slovenska dostal buď náhodne (napr. dopravou, rozvojom cestovného ruchu), ale často i zámerne (najčastejšie neuváženým pestovaním). Tento druh sa v novom území správa invázne, nekontrolovateľne sa šíri a spôsobuje výrazné zmeny v zložení a zastúpení pôvodných ekosystémov. Invázny druh postupne vytvára veľkoplošné porasty typické nízkou druhovou diverzitou a pôsobí vysoko konkurenčne pre domáce druhy rastlín. Hlavné riziká a dôsledky šírenia inváznych druhov rastlín sú tri – environmentálne, zdravotné a ekonomické.

Toto je boľševník obrovský: Nebezpečná rastlina leptá pokožku človeka.
Toto je boľševník obrovský: Nebezpečná rastlina leptá pokožku človeka.
Zdroj: wikipedia.org

Zoznam inváznych druhov rastlín na Slovensku a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a Vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Jedným zo siedmych druhov uvedených v legislatíve je boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum).