Hodnotiteľskej komisii sa každoročne na chovateľskej prehliadke predkladajú kly trojročných a starších diviakov ulovených v predchádzajúcej sezóne. Vek diviaka možno určiť aj pomocou Brandtovho koeficientu. Vypočíta sa tak, že priemer meraný posuvným meradlom v mieste vzdialenom 1 centimeter od konca koreňa kla sa vydelí priemerom zmeraným na začiatku opotrebovanej časti zuba.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Jozef Ferenec

Čím je kanec starší, tým opotrebovanejšie má zbrane v bode uhla ohybu a ich priemer v tomto bode sa blíži k priemeru pri koreňoch. A tak sa dá jednoducho zistiť vek iba podľa dĺžky vyčnievajúcej časti kla. Stačia na to stredné orientačné hodnoty ich dĺžky: vo veku 2 – 3 roky 2,5 cm, 3 – 4 roky 3 až 4 cm, 4 – 5 rokov 4 až 4,5 cm, 5 – 6 rokov 4,5 až 5,5 cm, 6 – 7 rokov 5,5 až 6,5 cm a vyše 7 rokov viac ako 5,5 cm (Ruskov, 1957). Na tvar ohybu zbraní však môžu vplývať niektoré vonkajšie faktory a individuálne predpoklady jedincov.

Meranie
Meranie
Zdroj: Tibor Benčič

BODOVANIE
Medailové hodnoty dosahujú väčšinou zbrane kancov až v lovnom veku, teda viac ako šesťročné. Na chovateľských prehliadkach však pribúdajú trofeje, ktoré vykazujú znaky, že sú z výnimočne starých jedincov. Po meraní horných a dolných klov a pri dostatočnom počte získaných bodov komisia udelí trofeji medailu. Zlatou (I. cena) odmeňujú diviačie kly od 120 bodov CIC vyššie, striebornou (II. cena) od 115 do 119 bodov a bronzovou (III. cena) od 110 do 114,99 bodu CIC. 

Celý postup merania a článok nájdete v Poľovníctve a rybárstve 2/2020.