Pôvodcom fibropapilomatózy je vírus, ale na jej prepuknutí sa uplatňujú rôzne predispozičné faktory ako radiácia, chemická kontaminácia prostredia či klimatické vplyvy. Okrem priameho kontaktu zvierat sa nákaza šíri hmyzom cicajúcim krv. Na Slovensku bol prvým odborne zdokumentovaným prípadom nález na srncovi ulovenom v roku 1998 v okrese Senica. Pri jelenej zveri sme chorobu opísali v roku 2009 súčasne v okresoch Nové Zámky a Zlaté Moravce.

ROZŠÍRENIE FIBROPAPILOMATÓZY NA SLOVENSKU 2019
ROZŠÍRENIE FIBROPAPILOMATÓZY NA SLOVENSKU 2019
Zdroj: Archív autorov článku

Táto nádorová choroba významne ovplyvňuje poľovnícke obhospodarovanie uvedených druhov zveri a stala sa aj témou bakalárskych a diplomových prác študentov Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Na Katedre aplikovanej zoológie a manažmentu zveri aj témou na úrovni dizertačnej práce v rámci interného doktorandského štúdia. Výsledky týchto prác rozširujú poznatky o chorobe a odporúčania pre poľovnícku prax.