Prítomnosť parazitov v tele dravca súvisí aj s korisťou, ktorú konzumuje.

Mnohé druhy dravcov a sov sú v dôsledku straty prirodzených biotopov ohrozené. Tlak na ich rehabilitáciu a ochranu preto rastie. Široké spektrum neduhov, medzi ktoré patria aj parazity, môže trápiť najmä zranené jedince a vtáky v zajatí.

Dravce a parazity
Prítomnosť parazitov v tele dravca závisí najmä od koristi, ktorú konzumuje. Väčšina parazitov dravých vtákov má nepriamy vývinový cyklus. Hostiteľa infikujú prostredníctvom koristi, v ktorej sa nachádzajú vývinové štádiá cudzopasníka. V organizme dravca, konečného hostiteľa, sa pohlavne rozmnožujú a zavŕšia svoj životný cyklus. Úlohu medzihostiteľa plnia rôzne druhy živočíchov, počnúc hmyzom cez ryby, obojživelníky, plazy, vtáky až po cicavce. Pri skúmaní ciest prenosu parazitov si preto treba všímať, na aký druh koristi sa dravec špecializuje. Rozlišujeme dravce myofágne (myšožravé), ornitofágne (vtákožravé) a ichtyofágne (rybožravé). Viaceré nepohrdnú ani zdochlinami, niektoré dokonca vyhľadávajú výlučne tento druh potravy.

Parazitózy
Dravce a parazity

Ich výskyt je bežný pri voľne žijúcich jedincoch a vtákoch chovaných v zajatí, avšak škodlivé pôsobenie na zdravie dravcov nie je ešte dostatočne preskúmané. Sú opísané prípady, keď dravé vtáky v dôsledku parazitárnej infekcie uhynuli. Parazity môžu oslabovať ich kondíciu a zdravotný stav a následne úspešnosť pri love. Potvrdilo sa zhoršenie reprodukčnej schopnosti a znižovanie veľkosti znášok sov, ktoré boli infikované krvnými parazitmi. Priebeh infekcie sa zhoršuje najmä v kombinácii s inými faktormi, ako sú hlad, vyčerpanosť, zranenie, infekčné ochorenia, intoxikácie a iné príčiny oslabovania imunitného systému. Významnú úlohu zohráva aj stres zo zajatia, najmä pri dravcoch pochádzajúcich z voľnej prírody, ktoré sa zotavujú zo zranení v rehabilitačných zariadeniach.

Pôsobenie parazitov možno sledovať nielen pri jedincoch, ale na úrovni celej populácie, keďže môžu vplývať na jej silu a usporiadanie. Taktiež môžu pozmeňovať konkurenčné a potravné inter­akcie. Parazit dokáže ovplyvniť správanie medzihostiteľa až do takej miery, že sa stane ľahšou korisťou definitívneho hostiteľa – dravca, v ktorom potom parazit dospieva a uzatvára svoj životný cyklus.

Dravce a parazity
Šírenie

Sťahovavé vtáctvo, dravce nevynímajúc, používa ustálené prirodzené cesty migrácie. Môže šíriť zárodky parazitov aj na územiach, ponad ktoré prelietava alebo ich využíva na odpočinok pri sťahovaní. Vylúčené nie je ani zavlečenie nových parazitických druhov, napríklad z tropických oblastí, ktoré by sa v dôsledku globálneho otepľovania mohli etablovať v našom prostredí. Zákonitosti šírenia parazitov v priestore a vzájomné vzťahy medzi nimi skúma parazitogeografia. Poznanie parazitárnej situácie na určitom území poskytuje podklad na registráciu a zhodnotenie výskytu parazitov. Od roku 2012 prebieha na Ústave parazitológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výskum zameraný na poznanie parazitofauny dravých vtákov Slovenska. Na základe získaných poznatkov môže prispieť nielen k objasneniu ciest prenosu parazitov, parazitohostiteľských vzťahov a škodlivosti parazitov pre jednotlivé druhy a kategórie dravých vtákov, ale aj napomôcť skvalitnenie chovu a odchovu dravcov alebo pri ich záchrane a rehabilitácii. Odporúčame preto všetkým sokoliarom, milovníkom dravcov a sov, ako aj ľuďom, ktorí sa venujú ochrane a rehabilitácii týchto ušľachtilých vtákov, bezplatné parazitologické vyšetrenie a poradenstvo.

Vyšetrenie
Dravce a parazity

Určiť druh parazita je neraz neľahká úloha, pretože mnohé neboli dosiaľ na Slovensku opísané. Spolupracujeme preto s parazitológmi z iných štátov Európy, ktorí nám pomáhajú určiť a rozpoznať neznáme druhy. Na základe výnimky ministerstva životného prostredia, ktorá umožňuje manipuláciu s chránenými živočíchmi, vyšetrujeme uhynuté dravce metódou takzvanej parazitologickej pitvy. Skúmame orgány, ako sú priedušnica, vzdušné vaky, srdce, pažerák, žalúdok, pečeň a črevo na prítomnosť parazitov. Vzorku prsnej svaloviny vyšetrujeme na trichinelózu. Dravce môžu byť totiž hostiteľom parazita Trichinella pseudospiralis. Predpokladá sa, že tento druh bol k nám zavlečený zo severských krajín práve prostredníctvom migrujúceho vtáctva.

Ing. Petronela Komorová