VIDEO (Lukáš Andreides): Tajomný tetrov hlucháň

Vyplýva to z nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu, zverejnenom v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Najvyšší podiel doplnených území by mali mať trvalé trávne porasty, 6 800 hektárov, s výskytom kosných lúk, ktoré sú cenným biotopom európskeho významu. „Na Slovensku sa zachovali vďaka ich nepretržitému obhospodarovaniu zo strany vlastníkov či užívateľov pozemkov. Zaradenie do území európskeho významu je predpokladom pre pokračovanie pasenia či kosenia na týchto pozemkoch aj do budúcnosti,“ poukázal envirorezort v materiáli.

Lesné pozemky by mali tvoriť 1 524 hektárov. Aj v tomto prípade je prioritou zachovanie súčasného využívania pozemkov s tým, že zmena - bezzásah, čiže piaty stupeň ochrany, navrhuje ministerstvo životného prostredia na výmere 42 hektárov. Na ôsmich hektároch navrhuje jemnejšie spôsoby starostlivosti o les, a to štvrtý stupeň ochrany.

(Pokračovanie na 2. strane)