Počet medveďov v prirodzenom prostredí ich výskytu už evidentne natoľko vzrástol, že schádzajú priamo k obydliam, kde si hľadajú ľahko dostupnú potravu a učia tomuto správaniu aj svoje mláďatá. Ľudia pre nich už v súčasnosti nepredstavujú nebezpečenstvo, čím medvede strácajú prirodzenú plachosť. Poľovníci tvrdia, že aktuálne 5 členný Zásahový tím pre medveďa hnedého, platený z peňazí daňových poplatníkov, nevyrieši súčasnú situáciu s rýchlo narastajúcou populáciou medveďa. Potvrdilo sa to i pri dnešnom zásahu, kedy bola usmrtená medvedica s medvieďaťom a ďalšie 3 medvieďatá zostali osirelé!  Po rovnako spackanom prípade s medvedicou „Ingrid“, ide o ďalší, žiaľ amatérsky a neodborný čin zásahového tímu.

.
.
Zdroj: Štátne lesy TANAPu

Základom dodržiavania poľovníckej etiky je nevykonať lov samice – medvedice od mláďat! Podľa nedávneho vyjadrenia ministra životného prostredia, si poľovníci chcú zastrieľať na medvede pre trofej. Pokiaľ ale odstrel vykonal člen Zásahového tímu neodborne s nehumánnym výsledkom, bol to oprávnený zásah z dôvodu požiadavky spoločnosti? Odstrel je vykonaný odborne, na základe vydaných povolení, na vlastné náklady užívateľov poľovných revírov. Cielené usmrtenie je vykonané neodborne, na náklady daňových poplatníkov členmi zásahového tímu. V prípade, že odstrel vykoná člen zásahového tímu ide o prejav akcieschopnosti, no v prípade, že odstrel vykoná poľovník ide už podľa MŽP o trofejomániu.

(Ilustračné video)

Užívateľ najbližšieho poľovného revíru – ŠL TANAP-u o zásahu, na parkovisku na hranici extra a intravilánu v Tatranskej Polianke, nemal žiadnu vedomosť. Navyše kadávery usmrtených medveďov im boli odovzdané a majú s nimi na vlastné náklady ďalej naložiť. A tak medvede, podľa slov ministra Budaja naše národné bohatstvo Slovenska, budú usmrcované kdekoľvek a s vysokou pravdepodobnosťou budú ich telá končiť v kafilérii, to všetko za peniaze daňových poplatníkov. Je teda otázkou, kto si v skutočnosti chce zastrieľať na medvede?

Reakcie na usmrtenie medvedice a jej medvieďatka sú búrlivé
Reakcie na usmrtenie medvedice a jej medvieďatka sú búrlivé
Zdroj: FB

Poľovníci chcú túto situáciu riešiť už niekoľko rokov, aj preto zorganizovali v roku 2018 konferenciu, ktorej sa zúčastnili všetci, komu na tejto problematike najviac záleží okrem zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, ktoré pravdepodobne nepokladalo za dôležité o osude medveďov s niekým diskutovať. Konferencie sa zúčastnili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna ochrana prírody SR, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský zväz včelárov, Združenie miest a obcí Slovenska, mesto Vysoké Tatry, Lesy SR, š. p., Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Únia regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska, Štátne lesy TANAP-u, Národné lesnícke centrum, za akademickú pôdu Technická univerzita vo Zvolene a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zástupcovia menovaných organizácií podpísali závery, z ktorých vyplynulo, že manažment medveďa hnedého sa musí podrobiť hierarchii priorít druhovej ochrany živočíchov a nesmie byť na úkor komfortného a predovšetkým bezpečného vidieckeho života a rozvoja cestovného ruchu.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Roman Hanc

Samotní ochranári zo ŠOP SR priznávajú, že počet medvieďat vyvedených jednou medvedicou je 3 až 4 medvieďatá každý druhý rok. Už pred 6-timi rokmi, v roku 2015, bolo genetickým výskumom, ktorého  obstarávateľom bola Štátna ochrana prírody SR, potvrdených 1256 + 234 medveďov s prevahou samíc v pomere 60:40. Aká je situácia v súčasnosti? Deje sa presne to, na čo roky upozorňujeme, populácia neustále narastá a to je pravá príčina, prečo súčasne narastajú aj problémy s medveďom! Medveďa je nutné cielene poľovnícky obhospodarovať, odborným manažmentom eliminovať strety s človekom, vyberať slabých jedincov a predchádzať usmrcovaniu medvedíc vodiacich mláďatá.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: wikipedia.org

Poplatkový odstrel na náklady poľovníkov a pod ich dozorom by zarobil peniaze aj samosprávam, takto stojí usmrtenie medveďov s rovnakým výsledkom-smrťou medveďa, tisíce eur všetkých daňových poplatníkov. Navyše predstavuje odsúdeniahodný hazard s prírodným dedičstvom všetkých občanov Slovenska.

Zdroj: SPK