Na Slovensku chováme viac ako pol milióna ošípaných. Z toho zhruba 360 000 kusov sa nachádza na 26 farmách, ktoré sú v prípade výskytu AMO v obrovskom ohrození. Práve tieto chovy však zabezpečujú hlavnú časť domácej produkcie bravčového mäsa na Slovensku. Prasacia amnestia je cesta k informáciám o výskyte chovov na Slovensku a k možnostiam situáciu monitorovať a chovy ošípaných ochrániť. AMO sa aktuálne nachádza v 18tich okresoch Slovenska. Situácia sa zhoršuje, tento vývoj sa však predpokladal.

.
.
Zdroj: Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Koncom minulého roka bolo chovateľom ošípaných umožnené zaregistrovať si svoje neregistrované chovy bez hrozby sankčných mechanizmov. V súčinnosti s políciou a vojenskými veterinárnymi lekármi boli vykonané úradné kontroly plnenia povinnosti registrácie a biologickej ochrany chovov ošípaných v obciach, mestách a ich častiach vzdialených v okruhu 3 km od komerčných chovov ošípaných v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Rimavská Sobota a RVPS Lučenec. Tzv. Prasacia amnestia platila od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020.

.
.
Zdroj: Shutterstock

Prasacia amnestia prispela k zvýšenej identifikácii a registrácií drobnochovov ošípaných v rizikových oblastiach s výskytom AMO u diviačej zveri. Vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu epizootologickú situáciu AMO u diviakov v blízkosti komerčných fariem ošípaných v ďalších oblastiach na Slovensku, agrorezort pristupuje s opakovanou výzvou  „Prasacej amnestie“. „Prasacia amnestia 2021“ bude trvať od dnešného dňa (28.05.2021) do 15.06.2021. „Na ochrane a bezpečnosti chovov ošípaných nám mimoriadne záleží. Je to úloha agrorezortu a musí platiť aj pre všetkých chovateľov a občanov. Preto sme sa rozhodli zopakovať výzvu úspešného riešenia pri boji s AMO, ktorú sme predstavili v októbri 2020. Vyzývame všetkých neregistrovaných chovateľov, aby svoje chovy nahlásili a dokázali sme eliminovať všetky súvisiace riziká, ktoré toto ochorenie prináša. Apelujem na všetkých chovateľov, aby dodržiavali pravidlá a biologickú ochranu chovov a využili možnosť registrácie chovov bez sankcie v najbližších dňoch,“ vyzval štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko na tlačovej konferencii.

.
.
Zdroj: internet

Hospodárske zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v Centrálnom registri hospodárskych zvierat. V opačnom prípade chovateľom hrozia sankcie – u fyzických osôb od 100 eur do 400 eur, pri podnikateľoch hrozí za nedodržanie zákona o identifikácii a registrácii zvierat vrátane niektorej časti jeho ustanovení pokuta od 400 eur do 3500 eur. Agrorezort preto pri boji s africkým morom ošípaných volí znovu cestu kvalitnej informovanosti všetkých chovateľov a na báze dobrovoľnosti nabáda k riešeniu tejto situácie. Súčinnosť poskytnú aj RVPS. „Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne sankcie. Štátna veterinárna a potravinová správa SR opätovne upovedomí listom aj samosprávy na Slovensku, v ktorom ich vyzýva, aby informovali občanov,“ vysvetlil na brífingu ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) Jozef Bíreš. V prípade výskytu AMO v chove s nedostatočnou biologickou ochranou, chovateľ stráca nárok na odškodné alebo poistné. Ak chovateľ nie je registrovaný, automaticky nedostane odškodnenie a tiež dostáva pokutu za neregistrovaný chov hospodárskych zvierat. Táto povinnosť platí aj v prípade držby jednej ošípanej.

.
.
Zdroj: Tibor Benčič

Agrorezort predstavil aj FARMÁRSKE DESATORO PRI CHOVE DOMÁCICH OŠÍPANÝCH. „Skutočne je dôležité mať situáciu pod kontrolou. Nechceme ísť cestou tvrdej represie, ale zodpovednej prevencie, preto prinášame aj tento praktický a prehľadný návod, ktorý chovateľom účinne pomôže a zabezpečí osvetu obyvateľov. Apelujeme na chovateľov a obce, aby tieto informácie distribuovali ďalej,“ informoval Martin Nevolný, generálny riaditeľ poľnohospodárskej sekcie MPRV SR. Predmetné desatoro bude agrorezort distribuovať všetkým chovateľom a samosprávam v najbližších dňoch.

.
.
Zdroj: internet

MPRV SR odporúča všetkým obyvateľom, aby v tejto situácii mimoriadne zvážili potrebu chovu ošípaných pre vlastnú spotrebu. Zabezpečenie biologickej ochrany nie je jednoduché a vyžaduje si aj finančné náklady.  AMO je vysoko infekčné vírusové ochorenie spôsobujúce úhyn v priebehu krátkeho času. Výskyt AMO v drobnochove môže v súlade s opatreniami znamenať likvidáciu celého chovu, ktorý sa nachádza v jeho tesnej blízkosti. Opatrenia na zabránenie šíreniu AMO v chovoch domácich ošípaných sa vykonávajú na dvoch základných princípoch: Dôsledný monitoring zdravotného stavu ošípaných a kontrola biologickej bezpečnosti chovov ošípaných ako prevencia pred zavlečením vírusu AMO do chovov ošípaných. Stratégia boja s AMO u diviačej zveri je založená na znižovaní denzity diviačej zveri a to je zvýšením lovu dospelých diviakov. Na Slovensku bol preto za týmto účelom poľovníkom nariadený intenzívny celoročný lov diviačej zveri, bez ohľadu na pohlavie a vek aj pre rok 2021.

Reálna hrozba ďalších nálezov zďaleka nezanikla a nezanikne najmä vtedy, ak sa všetci, od drobnochovateľov, cez chovateľov, poľovníkov, ale aj bežných občanov, nebudú správať zodpovedne a nebudú rešpektovať veterinárne opatrenia. O ďalšom vývoji nákazy na Slovensku bude rozhodovať zodpovedný prístup zainteresovaných strán. MPRV SR preto vyzýva k mimoriadnej opatrnosti.

Zdroj:MPaRV