Na webovej stránke www.sopsr.sk, sa štátna ochrana prírody SR k danému problému vyjadrila takto: Taktiež nesúhlasíme so všeobecným tvrdením SPK, ktorá tvrdí, že „Ľudia pre nich (pozn. medvede) už v súčasnosti nepredstavujú nebezpečenstvo, čím medvede strácajú prirodzenú plachosť.“ Napriek všeobecnej predstave, že medveď je nebezpečná šelma, v skutočnosti je to plaché zviera, ktoré sa stretnutiam s človekom vyhýba. Výnimkou sú len synantropné jedince s trvalou zmenou správania.

Takýchto prípadov je však vzhľadom k početnosti medvedej populácie málo. ŠOP SR má za to, že usmrcovanie náhodne vybraných jedincov neznižuje riziko konfliktných situácií medveďa s človekom. Na túto skutočnosť upozorňuje tiež vedecká štúdia (Bombieri G. et al. 2019: Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. Scientific Reports. 9, 1), v ktorej autori vyhodnotili útoky medveďa hnedého na človeka a uvádzajú, že: „Nebol potvrdený žiaden významný rozdiel v počte útokov medveďa na človeka medzi krajinami, v ktorých sa medveď legálne loví a krajinami s obmedzením jeho lovu.“

Medveď na Hrebienku
Medveď na Hrebienku
Zdroj: Archív PaR

Úlohou Zásahového tímu je čo najskôr po nahlásení výskytu medveďa v intravilánoch miest a obcí zabezpečiť bezpečnosť ľudí. Okrem toho plní Zásahový tím pre medveďa hnedého viaceré úlohy v oblasti evidencie, prevencie, osvety a manažmentu druhu, ako aj ďalšie úlohy za účelom minimalizovania konfliktov človeka s medveďom hnedým.

Foto
Foto
Zdroj: Mestská polícia

Z hľadiska prevencie vykonáva Zásahový tím najmä aktivity smerujúce k odstraňovaniu atraktantov (lákadiel), spôsobujúcich výskyt medveďov v obývaných oblastiach a v ich bezprostrednej blízkosti, hlavne nezabezpečený komunálny odpad a krmoviská voľne žijúcej zveri, ktoré medvede vyhľadávajú ako ľahko dostupný zdroj potravy. Práve tieto atrahujú medvede do blízkosti ľudských obydlí.

Kontajnerové stojisko
Kontajnerové stojisko
Zdroj: Archív PaR

Ohradzujeme sa voči tvrdeniu SPK, že „ide o ďalší, žiaľ amatérsky a neodborný čin zásahového tímu“. Zásah bol dlhodobo starostlivo pripravovaný, s odborníkmi konzultovaný, logisticky a odborne realizovaný v spolupráci viacerých zložiek na vysokej profesionálnej úrovni. Slovenská poľovnícka komora vo svojom vyjadrení kladie otázku: „kto si v skutočnosti chce zastrieľať na medvede.“ Ubezpečujeme SPK, že úlohou Zásahového tímu pre medveďa hnedého nie je trofejový ani zážitkový lov na medveďa, ale bezpečnosť obyvateľov zabezpečená takým spôsobom, ktorý je čo najšetrnejší aj k samotnému medveďovi. Zásahový tím pre medveďa hnedého nevykonal odstrel, ako tvrdí vo vyhlásení SPK. Oba jedince boli imobilizované a eutanazované.

Štátna ochrana prírody SR už dlhodobo upozorňuje poľovníkov na nevhodné prikrmovanie, ktoré láka divú zver bližšie k obciam. Rovnako upozorňuje starostov a občanov podhorských a horských obcí pred zlým nakladaním s odpadmi. Jedno aj druhé spôsobuje nežiadúcu zmenu chovania divokých zvierat (synantropnosť), pri ktorej u nich môže dôjsť  k strate plachosti a k zmene spôsobu ich obživy. Synantropné jedince sa už nevedia vrátiť k pôvodnému spôsobu života a držia sa v blízkosti ľudských sídel.

Kontajnerové hody v plnom prúde
Kontajnerové hody v plnom prúde
Zdroj: Silvio DrumandBass Pašmik/Facebook

Sú čoraz smelšie, len málo reagujú na odplašovanie. Tak sa stávajú hrozbou pre ľudí - čo bol aj prípad medvedice so štyrmi mláďatami vo Vysokých Tatrách.

Zdroj: sopsr.sk