Informovala o tom manažérka pre komunikáciu ŠOP SR Kristína Brocková. Obhospodarovatelia získajú podporu za hospodárenie prírode blízkym spôsobom na územiach Natura 2000 prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. ŠOP má v rámci piatich projektov so štátnou pomocou podpísaných 59 zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu opatrení v lesných biotopoch.

„Realizátormi opatrení v lesných ekosystémoch a zároveň prijímateľmi štátnej pomoci sú hospodárske subjekty – vlastníci, respektíve užívatelia lesných pozemkov hlavne v územiach Natura 2000,“ uviedla K. Brocková. Finančne sa podporia územia s plochou 21 974 hektárov. Vyplatených bolo 2,4 milióna eur, a to formou preddavkov alebo refundácie.

(Pokračovanie na 2. strane)