S rozvojom novodobého sokoliarstva rástol dopyt po dravcoch. A keď predpisy na úseku ochrany prírody neumožnili sokoliarom získavať dravce z voľnej prírody, popri love s nimi sa začali venovať aj umelému odchovu. Najskôr sa zamerali na sokoly a orly. Okolo roku 2000, po zrušení výnimky zo zakázaných činností na výber mláďaťa z hniezda voľne žijúceho páru, k nim pribudol jastrab. V súčasnosti všetky dravce, ktoré sa v sokoliarstve používajú, pochádzajú z umelých odchovov. Na Slovensku sa ich úspešne darí odchovávať 17 druhov. Umelé odchovy nemajú význam len z hľadiska potrieb sokoliarov. Jedince odchované v zajatí slúžia ako génová rezerva a v prípade potreby aj na posilnenie voľne žijúcej populácie v prípade jej ohrozenia.


Ohrozené populácie

V minulosti viedlo k výraznému poklesu početnosti dravcov vo voľnej prírode ich prenasledovanie. Až do polovice 20. storočia boli celoplošne lovené ako škodná zver. V tomto čase sa proti dravcom postavil ešte vážnejší nepriateľ z dielne človeka – chémia. Pesticíd známy pod skratkou DDT, polychlórované bifenyly (PCB), fungicídy na báze HCB (hexachlórbenzol), technicky použité ťažké kovy, unikajúce do prostredia, a množstvá ďalších v prírode cudzorodých látok zavŕšili dielo skazy.

V súčasnosti je najväčší problém pre dravce a celkovo biodiverzitu silný antropogénny tlak na krajinu. Veľké zábery pôdy pri výstavbe, fragmentácia prostredia na izolované časti, vysúšanie mokradí, ničenie remízok a intenzívne veľkoplošné poľnohospodárstvo ohrozujú viaceré druhy živočíchov. Prichádzajú o svoje prirodzené prostredie, hniezdiská a dostupnú potravu. K negatívnym vplyvom treba prirátať nevhodne situovanú a načasovanú turistika, necitlivé manažovanie prác v lesoch a na poliach. Denne desiatky rôznych druhov živočíchov končia pod kolesami áut. Pre dravce je kadáver ležiaci na ceste veľkým lákadlom. Najmä myšiaky v zimnom období veľmi rady využívajú tento ľahký zdroj potravy. Veľa z nich zabijú okoloidúce autá, keď sa im nepodarí dostatočne rýchlo vzlietnuť od koristi. Podobný scenár sa opakuje v letnom období, keď sú zase pre dravce zaujímavé pokosené okraje ciest, kde v nízkej tráve dobre vidno drobné hlodavce.

Dravce ohrozuje aj elektrické vedenie. Obzvlášť nebezpečné sú stĺpy s napätím 22 kV tvaru „T“, na ktorých sa na Slovensku každoročne zabije niekoľko stoviek jedincov. Dravce hynú takisto po nárazoch do výkladov a skiel na veľkých budovách či protihlukových bariér.

Pokračovanie na nasledujúcej strane...