MYLNÁ TEÓRIA Č. 1

Absolútne mylnou teóriou je, že v dobrých podmienkach srnce trofejovo dosahujú kulmináciu trofeje v mladšom veku. Dobre živená zver, naopak, dosahuje biologické limity oveľa neskôr ako zver, ktorá je podvyživená či zaostalá v telesnom vývoji. Práve organizmus hladujúcej zveri musí pre nedostatočný prísun živín ukončiť telesný rast i produkciu sekundárnych znakov skôr. Telesný vývoj i produkčné znaky dosiahnu pri reštrikčnom mechanizme organizmu maximum skôr a na veľmi nízkej úrovni (malá trofej, malé telo, nízka úžitkovosť). Naopak, zviera s adlibitným príjmom krmiva, dobrým zdravotným stavom a bez vplyvu negatívnych vonkajších faktorov (stres a podobne) rastie podstatne dlhšie a môže dosiahnuť nadpriemerné hodnoty. To sú základné biologické zákonitosti, ktoré platia pri všetkých živých organizmoch. Je samozrejmé, že takéto zviera má potenciál preukázať svoje
schopnosti už v mladšom veku, nasadiť skôr nadpriemerne silné trofeje.

Srnec
Srnec
Zdroj: Tibor Bédi

No ich vývoj a produktivita sa ani z ďaleka nezastavili. Naopak, vplyvom dobrých životných podmienok a, samozrejme, genetických dispozícií, trofej dokáže silnieť aj do vyššieho veku. To, že mladé srnce sú schopné už v treťom roku života vytvoriť mimoriadne silnú trofej, neznamená vrchol ich možností. Dobré podmienky zabezpečené vysokou úživnosťou lokality im umožňujú silu trofeje naďalej zvyšovať alebo minimálne zachovať. Predčasným zabíjaním takýmto srncom nedávame možnosť prejaviť potenciál tvorby parožia. Predčasne lovená zver nemá možnosť zabezpečiť dostatočný počet potomkov so svojou genetickou informáciou, čo je proti zmyslu selektívneho odstrelu. Aplikáciou takýchto mylných teórií dochádza k zmladzovaniu populácie a nežiaducemu rozvratu sociálnej štruktúry populácie, čo odporuje aj aktuálnej národnej legislatíve.

Srnec
Srnec
Zdroj: Tibor Bédi

MYLNÁ TEÓRIA Č. 2

Aj vplyvom toho, že takéto jedince sú predčasne ulovené, vzniká ďalšia absolútne mylná teória o kulminácii trofejovej hodnoty srncov vo veku 3 – 4 rokov. Takáto teória začala rezonovať medzi poľovníkmi práve na základe predkladaných silných medailových trofejí mladých srncov vo veku 3 – 4 rokov. Na paneloch počas chovateľských prehliadok trofejí sú prezentované tie najsilnejšie trofeje práve v tomto veku. Dokazuje to, že tieto srnce dosiahli vrchol bodovej hodnoty? Nie, znamená to, že manažment srnčej zveri absolútne nezvládame!

Srnec
Srnec
Zdroj: Tibor Bédi

Že z populácie predčasne vyraďujeme mladé jedince s vysokou chovnou hodnotou a trofejovou kvalitou. Lov mladých srncov je z hľadiska zvyšovania trofejovej kvality absolútne neefektívne opatrenie, pretože už v mladom veku je na základe nešťastne definovaných kritérií selektívneho odstrelu ulovená väčšina nádejných trofejovo silných jedincov, pričom trofejovo podpriemerné jedince sú často lovené neskoro, vo vyššom veku ako srnce III. vekovej triedy. Skutočne efektívnym opatrením by bolo zachovanie mladých silných srncov do vyššieho veku, dopriať im čas na zabezpečenie dostatočného množstva kvalitných potomkov a hlavne ponechať ich žiť ako skutočnú ozdobu revíru.

Srnec
Srnec
Zdroj: Tibor Bédi

ČUDNÉ ARGUMENTY

Panely na chovateľských prehliadkach trofejí prezentujú najsilnejšie trofeje srncov práve v II. vekovej triede, a tak tento fakt vyvolal mylný dojem, že srnce dosahujú trofejovú kulmináciu práve vo veku 3 – 4 rokov. 

Autor: Ing. Peter Šmehýl, PhD.,

Celý článok si prečítajte v PaR 6/2020