V tlačovej správe, ktorú ná poskytol Ing. Ján Lichý, PhD. z referátu komunikácie a marketingu, je ďalej uvedené, že kritická situácia s podkôrnym hmyzom na smreku sa vyskytuje v celom stredoeurópskom regióne. Objem lykožrútovej kalamity sa posledný rok po dlhom období podarilo lesníkom na Slovensku znížiť. „Naša krajina je na tom v porovnaní s Českou republikou výrazne lepšie. Paradoxne, po vydaní viacerých negatívnych rozhodnutí zo strany štátnej správy životného prostredia od začiatku platnosti novelizovaného zákona o ochrane prírody krajiny a zákona o lesoch za účelom zabezpečenia ochrany lesa, sa situácia s lykožrútovou kalamitou môže opäť výrazne zhoršiť. Séria vetrových kalamít v zimnom období 2019/2020 poškodila časť smrekových, zväčša hospodárskych lesov. Dnes na Slovensku leží na zemi cca 600 000 m3 vetrovej kalamity. Navyše, časť lykožrútmi napadnutého dreva zostala nespracovaná ešte z roku 2019, pričom ak chceme zabrániť v roku 2020 premnoženiu lykožrúta, toto drevo musí byť spracované čím skôr, najlepšie do konca marca 2020 a v prípade vetrovej kalamity zo zimy 2019/2020, ktorá zatiaľ nie je napadnutá podkôrnym hmyzom, najneskôr do konca mája 2020. V smrekových lesoch tak máme dohromady viac ako milión m3 dreva poškodeného vetrom alebo už napadnutého lykožrútom.

KEĎ LES HYNIE: Takto to vyzerá, keď sa do hory pustí podkôrny hmyz...
KEĎ LES HYNIE: Takto to vyzerá, keď sa do hory pustí podkôrny hmyz...
Zdroj: Archív

Toto drevo sa nachádza prevažne v 2. a 3. stupni ochrany prírody a po nadobudnutí účinnosti novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny ho orgány štátnej správy životného prostredia nedovolili spracovať, resp. značne obmedzili jeho spracovanie. Hrozí (a doterajšie skúsenosti to potvrdzujú) ďalšie silné premnoženie lykožrútov. Pri nespracovaní tohto ležiaceho dreva dôjde k napadnutiu ďalších, zatiaľ zdravých jedincov a tak k poškodeniu ďalších miliónov stromov. Bez ohľadu na aktuálnu ekonomickú alebo právnu situáciu je základným nevyhnutným a absolútne rozhodujúcim opatrením na zabránenie lykožrútovej kalamity spracovanie takto napadnutého dreva. Spracovanie dreva je v kontexte aktuálnej pandemickej situácie porovnateľné s opatrením „izolovať napadnutých“, t. j. spracovať napadnuté stromy z roku 2019 a  čerstvo vyvrátené a vylámané stromy a zachrániť  tak zatiaľ ešte zdravé drevo. Ak sa drevo spracuje, zabráni sa lykožrútovej kalamite a následnému poškodeniu ešte väčšieho objemu dreva.

Lykožrút smrekový
Lykožrút smrekový
Zdroj: wikipedia.sk

Dnes sme však svedkami úplne opačného trendu. Hlavné a základné opatrenie na odvrátenie lykožrútovej kalamity, „spracovanie poškodených stromov“, štátna správa ochrany prírody v týchto dňoch v lesoch nielen že nepodporuje, ale naopak – zakazuje. Naše smrekové lesy sú na pokraji kolapsu. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov v nich stoja a čakajú na povolenia kompetentných orgánov na spracovanie kalamity. Povolenia neprichádzajú, prípadne prichádzajú s tým, že spracovanie kalamity odsúvajú na neskorší termín, napr. na august či dokonca ešte neskôr. Z pohľadu ochrany lesa sú opatrenia proti lykožrútovi (asanácia rizikovej drevnej hmoty) vykonané neskoro úplne zbytočné, pretože v tom období budú napadnuté ďalšie okolité zdravé stromy, a to v počte niekoľko násobne prekračujúcom počiatočný stav!

Lesnícka ochranárska služba (LOS) upozorňuje, že súčasný stav v tejto oblasti je legislatívne nastavený tak, že dôjde v krátkej dobe k veľkému premnoženiu podkôrneho hmyzu v smrekových lesoch, ktoré sa nebude dať zastaviť bez veľkých národohospodárskych strát. Naša vidiecka krajina príde o milióny eur zničením kvalitného dreva stojaceho v našich smrekových hospodárskych lesoch,“ varujú odborníci z Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

Zdroj: lesmedium.sk