Protipandemické opatrenia paralyzovali tradičné odbytové cesty pre divinu zo slovenských revírov. Pretrvávajúca hrozba koronavírusu naďalej negatívne vplýva na segment HoReCa (hotely, reštaurácie, catering). Mäso z ulovenej voľne žijúcej zveri tak ostáva v skladoch spracovateľov alebo ich partnerov, ktorí ponúkajú mraziarenské kapacity na jej uskladnenie. Vážnosť situácie ešte vyhrocuje potreba intenzívnej redukcie jednotlivých druhov raticovej zveri, ktoré sú lokálne značne nad normovanými kmeňovými stavmi.

Slovenské poľovníctvo produkuje vysokokvalitnú potravinu. Presvedčme aj nepoľovnícké rodiny, že divina z našich revírov je správna voľba
Slovenské poľovníctvo produkuje vysokokvalitnú potravinu. Presvedčme aj nepoľovnícké rodiny, že divina z našich revírov je správna voľba
Zdroj: archív autorov článku

PONUKA

Aká je súčasná produkcia diviny na Slovensku? Pri jej vyčíslení sme vychádzali z produkcie zveriny (vyvrhnutá zver v koži) na Slovensku v sezóne 2019/2020. Ako vstupné údaje sme použili výšku odstrelu základných druhov raticovej zveri. Z malej zveri sme do zhodnotenia zahrnuli zajaca (odstrel + odchyt) a bažanta.

Slovenské poľovníctvo produkuje vysokokvalitnú potravinu. Presvedčme aj nepoľovnícké rodiny, že divina z našich revírov je správna voľba
Slovenské poľovníctvo produkuje vysokokvalitnú potravinu. Presvedčme aj nepoľovnícké rodiny, že divina z našich revírov je správna voľba
Zdroj: archív autorov článku

Uvedenú produkciu v kusoch sme podľa prístupu Hella (2007) prepočítali na zverinu na základe priemernej plánovanej hmotnosti určenej pre hlavné druhy: jelenia 70 kg, danielia 35 kg, muflónia 20 kg, srnčia 13 kg, diviačia 35 kg, zajačia 3,9 kg a bažantia 1,3 kg. Celková produkcia zveriny na Slovensku nám vyšla pri zveri jelenej 3 172 ton, danielej 581 ton, muflónej 120 ton, srnčej 334 ton, diviačej 2 623 ton, zajačej 63 ton a bažantej 111 ton. Spolu za všetky poľovné revíry na Slovensku ide o 7 004 ton vyprodukovanej zveriny z hlavných druhov zveri, takže po spracovaní by na Slovensku mohlo ostať približne 3 500 ton diviny.

VIETE, ŽE... … na priemyselnú produkciu 1 kg hovädzieho mäsa sa spotrebuje 15 000 l vody? … živočíšna výroba prispieva ku klimatickým zmenám viac ako doprava? … krava strednej veľkosti ročne „vypustí“ do ovzdušia okolo 150 kg metánu?

Slovenské poľovníctvo produkuje vysokokvalitnú potravinu. Presvedčme aj nepoľovnícké rodiny, že divina z našich revírov je správna voľba
Slovenské poľovníctvo produkuje vysokokvalitnú potravinu. Presvedčme aj nepoľovnícké rodiny, že divina z našich revírov je správna voľba
Zdroj: archív autorov článku

PODPORA ODBYTU

Podľa poľovníckej štatistiky si poľovníci na vlastnú spotrebu ponechávajú až 71 percent diviny. Ďalších 20,5 percenta ide na trh prostredníctvom registrovaných nákupcov. 

Objavenie nového jedla prinesie ľudstvu viac potešenia ako objavenie novej hviezdy.
Brillat-Savarin

Na predaj „z dvora“ pripadá 8,4 percenta. Ročná spotreba mäsa v prepočte na obyvateľa sa u nás pohybuje nad úrovňou 50 kilogramov, pričom spotreba diviny je asi 0,9 kilogramu na obyvateľa za rok. Stagnácia trhu spôsobuje problémy najmä väčším producentom (štátne podniky), ktoré v hlavnej sezóne produkujú desiatky až stovky ton zveriny. Aj preto sa momentálne na viacerých úrovniach hľadajú inovatívne riešenia, ktoré by umožnili zvýšiť množstvo dodávanej diviny pre slovenské domácnosti. 

Celý článok obohatený o zaujímavé mapy a informácie nájdete v PaR 10/2020

Autor: JOZEF BUČKO, PETER KURIC

Spracovanú divinu vo forme mäsových   výrobkov ponúkajú spotrebiteľom aj Lesy   SR, š. p., pod názvom Lesnícke pochúťky.
Spracovanú divinu vo forme mäsových výrobkov ponúkajú spotrebiteľom aj Lesy SR, š. p., pod názvom Lesnícke pochúťky.
Zdroj: Patrik Michal