Legislatívny proces schvaľovania nového zákona o poľovníctve sa minulý rok zastavil. Budete iniciovať jeho pokračovanie?

Určite áno, nakoniec to hlavné je zakotvené aj v našom vládnom programe. Čo musíme zásadne zmeniť, je užívanie poľovných revírov. Mám na mysli to, že v súkromných lesoch a na súkromných pozemkoch sa k výkonu práva poľovníctva musí v prevažnej miere dostať ich majiteľ. A v prípade štátnych pozemkov, či už v režijných, alebo prenajatých revíroch, bude úloha vykonávať právo poľovníctva v súlade s potrebami ochrany prírody najmä na pleciach profesionálneho personálu. Pretože iba s jeho pomocou zvládneme to, čo považujem v súčasnosti z hľadiska lesníckych a poľovníckych vzťahov za mimoriadne dôležité – eliminovanie obrovských škôd zverou. Tie sú, podľa mojich informácií a poznatkov z praxe, enormné, povedal by som, neúnosné. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, a možno sa to mnohým nebude páčiť, že poľovníctvo bolo a je len jedna z mnohých súčastí lesníctva, a preto musí jednoznačne slúžiť prírode a lesu.

Rozhovor - minister Ján Mičovský
Rozhovor - minister Ján Mičovský
Zdroj: ARCHÍV JÁNA MIČOVSKÉHO

Čo to znamená?

Presne to, čo som povedal, musí jednoznačne slúžiť lesu! Dnešný stav je taký, že máme kopu revírov, kde sa zaoberajú len predajom povoleniek a odstrelov, diviaky sa šetria na spoločné poľovačky a na poľovníctve sa doslova zarába. Poľovníci potom s obľubou argumentujú, že plán lovu zveri majú splnený a že problémy lesov a polí sa ich netýkajú Pritom majitelia a užívatelia poľovných pozemkov by vedeli viac chrániť les a eliminovať škody spôsobované zverou, ale ako, keď na ich súkromných pozemkoch poľuje niekto iný, komu až tak na tom nezáleží! To isté v prevažnej miere platí aj v prenajatých revíroch. Aj tu, viac ako aktívny lov samičej zveri, zaujíma poľovníkov z princípu skôr lov trofejovej zveri. A lov samíc, ktoré plodia nové a nové potomstvo, sa len vykáže, veď nakoniec, kto a ako to skontroluje. Enormné nárasty populácií viac-menej všetkých druhov raticovej zveri sú toho dôkazom. A s tým súvisí problém neustáleho narastania škôd, ktoré z princípu nie sú tlmené, lebo máme odtrhnuté od seba poľovníctvo a lesníctvo. Poľovníci musia slúžiť lesu, lebo les je hlavným priestorom, kde žije zver, a nie revír ako taký.

Škody spôsobované zverou v lesoch eliminujeme iba radikálnym znížením jej stavov
.

V režijných revíroch si to viem predstaviť, ale ako to docielime v tých ostatných?

Za stav lesa je zodpovedný prostredníctvom odborného lesného hospodára užívateľ pozemkov, a preto bude v režijných revíroch zodpovedať za stanovený a vykonaný plán lovu odborný personál a v prenajatých revíroch poľovný hospodár, ktorý bude musieť s odborným lesným hospodárom spolupracovať. V novom zákone musíme zásadným spôsobom zmeniť aj výpočet lovu zveri. Poviem to úplne zjednodušene, budeme naďalej sledovať normované kmeňové stavy a rovnako jarné, ale pokým budú preukázateľné enormné škody na porastoch, dovtedy bude povinnosť zver intenzívne loviť. Podobnou metodikou sa zaoberajú aj Bavorské štátne lesy a úspešne ju uplatňujú. Aj my musíme zmeniť metodiku výpočtu škôd a hlavne plán lovu, ktorý musí byť prispôsobený na eliminovanie týchto škôd. Od toho sa musíme odvíjať.

Rozhovor - minister Ján Mičovský
Rozhovor - minister Ján Mičovský
Zdroj: M. MATYS

A tak ako v režijných, aj v prenajatých revíroch, kde sa cena prenájmu bude naďalej určovať prostredníctvom verejného obstarávania od dopytu a ponuky, si vieme ako obhospodarovateľ lesa zachovať kontrolné mechanizmy a ustrážiť plán hospodárenia v revíri. I tak, že právo poľovníctva bude užívateľ revíru vykonávať iba v súlade s ochranou lesa, prípadne poľnohospodárskych plodín. V režijných revíroch budeme intenzívnym lovom riešiť enormné stavy zveri a zároveň formou poplatkového lovu, o ktorý je neustále veľký záujem, umožníme poľovníkom aj lov trofejovej zveri. No zdôrazňujem, hlavný cieľ vo všetkých poľovných revíroch je obmedzenie škôd poľovnou zverou. Úlohou bude dostať do zákona výpočet škôd a zároveň spôsob ich vymáhania. A to nielen symbolicky, ale reálne. Ak sa bude výška škôd vymáhať aj formou pokuty, tak predpokladáme, že v mnohých revíroch, najmä s enormnými stavmi raticovej zveri, prehodnotia spôsob jej poľovníckeho obhospodarovania.

Nie som zástancom povinného členstva v komore, poľovníctvo vnímam skôr ako hobby a nie profesiu
.

Máte predstavu o systéme, respektíve metodike?

To je úplne jednoznačné! Pokiaľ budú na porastoch a v kultúrach škody neustále narastať, tak určite niečo nie je v poriadku a budeme to riešiť zvýšeným odstrelom. Nemáme iné kritérium. Škody znamenajú, že robíme niekde chybu a určite musíme zvýšiť plán lovu. A metodika? Bude veľmi jednoduchá! Plány odstrelu zveri budeme odvodzovať od výšky škôd.

Rozhovor - minister Ján Mičovský
Rozhovor - minister Ján Mičovský
Zdroj: M. MATYS

Ako budeme postupovať pri nepôvodných druhoch raticovej zveri?

Stavy týchto druhov zveri, máte zrejme na mysli predovšetkým danieliu a mufloniu zver, prispôsobíme tak, aby boli primerané potrebám prírody a spoločnosti. V tejto súvislosti sa pýtam, pri tých desaťtisíckach ulovenej raticovej zveri, ako je možné, že divina, tento zdravý prírodný produkt, je neustále nedostatkovým tovarom na pultoch našich obchodov?

Možno by stálo za to nepestovať dve duplicitné organizácie združujúce poľovníkov
.

Ako je možné, že pri súčasných stavoch zveri nevieme ani za cenu štátnej pomoci nasýtiť domáci trh? Mám informáciu, že sa urobili nejaké kroky s chladiacimi boxmi v oblastiach, kde sa rieši problém afrického moru ošípaných. Je dôležité, aby sme ulovenú zver sústreďovali a spracovávali vo vyhovujúcich podmienkach, myslím si, že aj tadiaľ vedie cesta k spotrebiteľovi. A vieme to správne nastaviť i z hľadiska veterinárnych predpisov.

Rozhovor - minister Ján Mičovský
Rozhovor - minister Ján Mičovský
Zdroj: M. MATYS

Bude spolupráca užívateľov poľovných pozemkov a užívateľov poľovných revírov dostatočne zabezpečená právnou normou?

Ak bude poľovníctvo vnímané ako služba lesu, tak nájdeme aj odpoveď. Nemôžeme sa predsa ako štátna správa tváriť, že je všetko v poriadku, keď zver lesy enormne poškodzuje. Počítam, že aj vďaka spolupráci zainteresovaných strán sa bude zver intenzívne loviť dovtedy, kým tie škody nebudú. Nehovorím, že budú nulové, ale výrazne znížené. Využijeme všetky legislatívne páky na to, aby sa zver lovila nie kvôli štatistikám a tabuľkám, ale aby sme eliminovali škody a zachránili les. Mojou ambíciou je presadiť, aby bol poľovný hospodár podriadený odbornému lesnému hospodárovi a spolu tieto problémy riešili.

Celý rozhovor nájdete v Poľovníctve a rybárstve 6/2020