Deviatu nutriu našli postrelenú, v tele mala zapichnutú 15 centimetrov dlhú oceľovú šípku. S ňou žila dva dni, kým sa ju podarilo odchytiť a šípku vytiahnuť. Ako informovala Sloboda zvierat, prípadu by sa mal ujať odbor environmentálnej kriminality Policajného zboru.

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR upozorňuje verejnosť, že nutrie na Slovensku patria medzi invázne nepôvodné druhy živočíchov vzbudzujúce obavy Európskej únie (EÚ). Na základe platnej legislatívy je každý vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Nutria riečna je invázny druh živočícha, ktorý predstavuje ohrozenie biodiverzity a spôsobuje straty hospodárskym a bezpečnostným záujmom človeka.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ sa invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy EÚ nesmú úmyselne držať, rozmnožovať, chovať a ani púšťať do voľnej prírody. Na základe našej národnej legislatívy má zároveň každý vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinnosť tieto invázne druhy odstraňovať. Ak ide o nepôvodné invázne druhy zveri, tieto povinnosti zabezpečuje užívateľ poľovného revíru. Pri nedodržaní uvedených opatrení je možné stanoviť pokutu.

ŠOP SR mapuje výskyt nutrie riečnej a informuje o rozšírení miestne poľovnícke organizácie. Tie sú podľa zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov povinné nutriu loviť a zamedzovať jej ďalšiemu rozširovaniu. V prípade vo Veľkom Kýre ide teda o nepovolený spôsob lovu. Spôsob eliminácie tohto invázneho druhu v okolí obce je potrebné riešiť v súlade s platnou legislatívou v súčinnosti samosprávy, Správy CHKO Dunajské luhy a s miestnym poľovníckym združením.

Nutria sa úspešne adaptovala na život v prostredí močiarov, vodných nádrží, rybníkov a riek, predovšetkým v centrálnej časti Žitného ostrova. Najväčšie škody spôsobuje najmä na Podunajsku a Záhorí. Pre človeka predstavuje zvýšené riziko prenosu črevných parazitov či bakteriálneho ochorenia, skonštatovala vedúca oddelenia zoológie ŠOP SR Ivana Havranová. Aj v tejto súvislosti ŠOP SR neodporúča kontakt s predmetným druhom živočícha a zároveň upozorňuje, že prípadné kŕmenie alebo starostlivosť o uvedený invázny druh nie je v súlade s legislatívou týkajúcou sa inváznych druhov.