Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov. Cieľom ZSVV je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov.

Program ZSVV je v terajšej podobe na Slovensku organizovaný od r. 1991 (s touto aktivitou sa začalo v r. 1967 v celej Európe a čiastočne aj na Slovensku). V súčasnosti ho zabezpečujú tri organizácie – Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Ornitologický klub pri Oravskom múzeu a Botanická záhrada Univerzity Komenského v Blatnici, v spolupráci s rakúskym Verein Auring – Biologische Station Hohenau Ringelsdorf. Pre účely ZSVV je územie Slovenska rozdelené na 20 regiónov. V každom z jednotlivých regiónov pôsobí regionálny koordinátor, ktorý má na starosti rozdelenie úsekov medzi jednotlivých sčítateľov, zber údajov, zaslanie výsledkov národnému koordinátorovi a celkovú organizáciu sčítania. ZSVV je v počte zapojených sčítateľov najúspešnejším dobrovoľníckym programom na Slovensku. V zimnej sezóne 2004/05 sa do sčítania zapojilo 318 dobrovoľníkov, celkovú základňu však od roku 1991 do roku 2008 tvorí až 579 ľudí.

Metodika – termíny sčítania vodného vtáctva
Zimné sčítanie vodného vtáctva je realizované v medzinárodnom termíne vždy v polovici januára. Termín býva vždy počas víkendu bližšie k 15.-temu dňu mesiaca. Od zimy 1998/99 sa sčítanie začalo organizovať aj v štyroch ďalších mesiacoch – novembri, decembri, februári a marci a v zime 2003/04 pribudli ďalšie dva – október a apríl.

Termíny sčítania v sezóne 2019/2020 sú:
 12.-13.10.2019

16.-17.11.2019

14.-15.12.2019

18.-19.1.2020 - medzinárodný - hlavný  termín ( sčítať je možné od 11-26.1.2020) 

15.-16.2.2020

14.-15.3.2020

18.-19.4.2020

Zdroj a viac infomrácií nájdete na www.vtaky.sk