K § 42 teda pribudol nový odsek 3, ktorý znie:         
„(3) Komora predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky prehľad o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny rok do 31. júla so stavom k 31. decembru v členení podľa prílohy č. 2a). Komora je povinná umožniť ministerstvu a Ministerstvu financií SR nahliadnuť do listinných podkladov preukazujúcich pravdivosť údajov uvádzaných v prehľade o príjmoch a výdavkoch podľa prvej vety.“

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Marianna Rajská

Už v novembri roku 2019, kedy zasadal II. výročný Snem, ako najvyšší kolektívny orgán SPK, boli ustanoveniami prijaté ďalšie kroky zabezpečujúce vyššiu transparentnosť činnosti a hospodárenia SPK. Vedením komory boli odprezentované vízie, ciele a postupnosť prijímania opatrení pre spoločenskú kontrolu laickou verejnosťou. Jedným z krokov bolo napríklad zverejnenie popisu toku finančných prostriedkov v rámci organizácie a jej organizačných zložiek za členské príspevky, príjmy za vydávanie resp. predlžovanie poľovných lístkov a príspevku za kvalitu poľovného revíru. Zo spomenutých poplatkov tvorí odvod pre SPK, teda pre zabezpečovanie chodu kancelárie SPK výšku len 20%. Zvyšných 80% príjmov ostáva priamo v regiónoch na obvodných poľovníckych komorách, teda v okresoch u poľovníkov a slúžia na plnenie zákonom preneseného výkonu štátnej správy a udržanie historických a kultúrnych hodnôt poľovníctva bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na štátny rozpočet.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Adam Simandel (FotoStory A.S.)

Vyššie spomínaná príloha č. 2a) sa však v odseku 3 – v tabuľkovom členení nezhoduje s účtovnými postupmi vedenými v rámci obvodných poľovníckych komôr i kancelárie. Žiaľ, bola prijatá bez konzultácie s vedením SPK a jej dôsledkom bude zvýšená náročnosť a byrokratická záťaž pri spracovaní podkladov. Účinnosť predpisu je od 21.7.2020.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Archív PaR

Je potrebné podotknúť, že SPK každoročne podlieha priebežnej kontrole hospodárenia dozornými a kolektívnymi orgánmi SPK a že prijatím tejto novely bude mať SPK povinnosť, ktorú nemá žiadna iná z existujúcich komôr v rámci Slovenska. Avšak orgány SPK, Snem a tiež Prezídium zastávajú názor, že postupným plnením prijatých uznesení a novelizovanej legislatívy zabezpečia nielen lepšiu informovanosť o činnosti a hospodárení komory u orgánov štátnej moci, samotných jej členov, ale aj verejnosti.

Výška členských príspevkov do SPK a bonitné za PR
Porovnanie cien poľovných lístkov na Slovensku a v krajinách EÚ

Zdroj: Tlačová správa/SPK