A). V poľovných revíroch nachádzajúcich sa na území bez obmedzení vo vzťahu k AMO a nárazníkovej oblasti s Poľskou republikou (NZ –PL).

Organizácia lovu: 

Organizácia lovu spoločnými poľovačkami na diviačiu a malú zver nie je obmedzená a riadi sa ustanoveniami zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“).. Poľovačka musí byť schválená príslušným okresným úradom pozemkovým a lesným odborom (OÚ – PLO). Na poľovačke musí byť predpísaný počet poľovne upotrebiteľných psov. Psy môžu byť pustené „na voľno“.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Diana Záhumenská

Ak sa spoločnej poľovačky zúčastňujú aj poľovníci z oblastí s výskytom AMO u diviakov, predložia užívateľovi poľovného revíru (UPR) čestné prehlásenie že za posledných 7 dní nemanipulovali s ulovenými alebo uhynutými diviakmi v spomínanej oblasti , odev poľovníka  bol pred poľovačkou vypratý a obuv vyčistená a dezinfikovaná. Vodiči psov z oblastí s výskytom AMO v prehlásení potvrdia,  že  za posledných 7 dní pred poľovačkou pes nebol použitý na vyhľadávanie diviačej zveri v spomínanej oblasti a neprišiel do kontaktu s uloveným alebo uhynutým diviakom.  Na túto povinnosť upozornia OÚ – OPL užívateľa poľovného revíru pri schválení spoločnej poľovačky resp. RVPS pri povolení skúšok poľovných psov. Čestné prehlásenie sa vyžaduje aj pri účasti osôb z oblastí s výskytom AMO na individuálnej poľovačke.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Lukáš Hullman

Lov diviačej zveri individuálnym spôsobom na vnadiskách sa riadi opatreniami stanovenými v NEP AMO 2020 bode 5. A/1 písm. m) - opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových stavov – „celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách, ak lov nebol dočasne zakázaný. V poľovnom revíri môže byť zriadené najviac jedno vnadisko na 300 aj začatých ha poľovnej plochy. Na vnadisku môže byť vyložené - max 30 kg jadrového krmiva počas 1 mesiaca a to len za účelom lovu“.
Na vnadenie diviačej zveri na území poľovného revíru , alebo jeho časti v ktorom platí tretí stupeň ochrany sa vyžaduje podľa § 14 zákona ods. 2 písm. i)  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“ súhlas orgánu ochrany prírody. V takomto prípade odporúčame individuálne posúdenie potreby zriadiť vnadisko  v spomenutom území. Pri predkladaní žiadosti užívateľa poľovného revíru na vydanie súhlasu orgánom ochrany prírody odporúčame doložiť odporúčanie OÚ – PLO v ktorom zhodnotí denzitu diviačej zveri v poľovnom revíri respektíve  jej prítomnosť v dotknutej lokalite, iné možnosti vykonávania lovu a tiež podporné stanovisko príslušnej RVPS s hodnotením rizikovosti šírenia AMO v danej oblasti. Na území PR , alebo jeho časti v ktorom platí tretí stupeň ochrany,  môže orgán ochrany prírody povoliť v naliehavých prípadoch aj výnimku zo zakázaných činností (organizovanie spoločnej poľovačky) .

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Adam Simandel (FotoStory A.S.)

Organizácia výcviku a skúšok poľovných psov.
Výcvik a skúšky poľovných psov nie sú obmedzené a vykonávajú sa v zmysle platných predpisov ustanovujúcich pravidlá výcviku a skúšok.