Šakal zlatý (Canis aureus) sa vyskytuje najsevernejšie zo všetkých troch druhov šakalov. Rozšírený je najmä v južnej a strednej Euroázii, kým šakal šikmopásy (Canis adustus) i šakal tmavochrbtý či čabrakový (Canis mesomelas) obývajú subsaharskú Afriku. Pre výraznú potravovú prispôsobivosť i toleranciu k extrémnym biotopom môže žiť v pestrej škále prostredia.

Súčasnú expanziu a rekolonizáciu Európy šakalom zlatým (Canis aureus) podmieňuje viac faktorov. Globálna zmena klímy, antropogénne vplyvy na životné prostredie a krajinu, zmeny v postupoch poľovníckeho manažmentu, ale tiež konkurencia s ostatnými druhmi voľne žijúcich živočíchov, najmä s vlkom. V súčasnosti nachádza priaznivé prostredie aj vo východnej a strednej Európe vrátane Slovenska. Prvého šakala na našom území ulovili v roku 1989, hoci oficiálne registrovaný ako šakal bol až v roku 1991. Vlani sa na Slovensku podľa poľovníckej štatistiky ulovilo už 21 jedincov, jedného našli uhynutého. Početnosť druhu sa odhadovala na 155 jedincov. Napriek tomu sú informácie o tejto šelme na Slovensku aj medzi širokou odbornou verejnosťou rôzne. V snahe zistiť, čo vlastne o šakalovi u nás vieme a čo treba robiť vo vzťahu k jeho manažmentu, sme pripravili neštandardizovaný anonymný dotazník Čo vieme o šakalovi na Slovensku? Obsahoval 30 otázok, niektoré boli na porovnanie rovnaké ako v dotazníkoch o vydre riečnej a veľkých šelmách. Dotazník sme distribuovali prostredníctvom elektronickej pošty (per rollam) vybraným subjektom a jednotlivcom, po 60 z radov poľovníkov a ochranárov, ktorí link naň distribuovali ďalej. Dotazník bolo možné vyplniť od 17. februára do 15. marca. Úplné vyhodnotenie odpovedí bude predmetom prezentácie na 17. vedeckej konferencii Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku, ktorá sa uskutoční 23. a 24. novembra v Banskej Bystrici. V Poľovníctve a rybárstve však prezradíme už teraz časť výsledkov.

Nastala zlatá éra zlatého šakala?
Zdroj: profimedia.sk

ČO O ŇOM VIEME?
Vyplnený dotazník poslalo 201 respondentov, z toho 144 mužov a 57 žien vo veku od 13 do 70 rokov (priemer bol 42,7 roka). Väčšina, 83,6 percenta, má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Najviac respondentov pochádzalo z Banskobystrického kraja (55,2 %), najmenej z Trnavského (2 %). Viac ako polovica z nich (58,2 %) býva v meste. Poľovníci tvorili tretinu respondentov a ochranári, respektíve ľudia, ktorí sa zaujímajú o ochranu prírody, 46,3 percenta. Respondenti mohli uviesť aj obe možnosti. Takmer 90 percent z nich uviedlo, že pozná šakala, a 85,1 percenta, že tento druh sa v súčasnosti vyskytuje na Slovensku. Viac ako štvrtina ho aj videla v prírode. Okrem piatich odpovedí, ktoré sa týkali pozorovania šakala v Maďarsku či v Chorvátsku, to bolo najmä v južnej časti Slovenska.

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 8/2017