V mene Slovenskej poľovníckej komory Vás chceme opäť požiadať o súčinnosť a informovanie širokej poľovníckej a nepoľovníckej verejnosti o existencii tohto monitoringu a o možnosti priamo sa doňho zapojiť. Členovia SPK nepochybne majú záujem na ochrane vlka, na získaní relevantných údajov o vlkovi, pričom vzhľadom na častý pohyb v lokalitách výskytu vlka majú reálnu možnosť vlka spozorovať a majú dostatok odborných vedomostí, aby údaje poskytnuté v rámci monitoringu bolo možné považovať za spoľahlivé.

Záujemcovia o zapojenie sa do monitoringu môžu zaslať na e-mailovú adresu [email protected]ú žiadosť, obsahujúcu základné údaje (meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, organizácia). Na základe tejto žiadosti im bude vytvorený prístup do aplikácie http://gis.nlcsk.org/vlk/ a spätne na ich e-mailovú adresu im bude zaslané prístupové meno a heslo. SPK ďakuje všetkým tým, ktorí sa zapoja do monitoringu a svojou činnosťou prispejú k rozšíreniu poznatkov o aktuálnom stave populácie vlka na Slovensku.

Príloha: Monitoring populácie vlka dravého, 2019