Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri v čase ochrany z dôvodu ochrany zveri a chovu zver, za účelom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri. Týmto mimoriadnym povolením lovu sa dosiahne, že bude možný celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie aj na nepoľovných plochách.

Podmienkou pre realizáciu tohto mimoriadneho povolenia vydanie rozhodnutia príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru o povolení lovu na nepoľovnej ploche podľa § 56 odsek 7 zákona o poľovníctve.

Odôvodnenie

Ministerstvo vydalo 17. 12. 2019 mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri č.12138/2019-730 v kategórii dospelý diviak a diviačica od 16.– 30.6.2020 vo všetkých poľovných revírov v rámci Slovenskej republiky. Toto mimoriadne povolenie sa však nevťahuje na nepoľovné plochy. Nakoľko počas celého roka dochádza k situáciám, keď je potrebné riešiť problémy s výskytom diviačej zveri aj na nepoľovných plochách a to bez ohľadu na vek a pohlavie diviačej zveri, ministerstvo povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri v čase ochrany tak, ako je uvedené vyššie.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky