Týmto sa spúšťa správne konanie na okresnom úrade, ktoré bude trvať podľa doterajších skúseností niekoľko mesiacov. Bez toho, aby boli prijaté okamžité opatrenia na zabránenie šírenia chorôb do okolitých porastov. ÚNIA upozorňuje, že kroky ŠOP SR považuje za nie dostatočne zodpovedné v súčasnej mimoriadnej situácii, keďže vychádzajúc zo stanoviska Generálnej prokuratúry SR na podnet ÚNIE o preskúmanie zákonnosti postupu MŽP SR vo veci obstarania a schválenia dokumentu ochrany prírody – Program záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 – 2022 sa uvádza:  „Príslušné opatrenia orgánov verejnej správy vyplývajúce z Programu záchrany sa realizujú nezávisle od tohto dokumentu zohľadňujúc lokálne podmienky a potreby. Orgány ochrany prírody môžu v konaní podľa §4 poukázať na schválený program záchrany, primárne sú však povinné vydať individuálne rozhodnutia o obmedzení alebo zákaze činnosti vždy, keď je naplnená dikcia ustanovení ZoOPaK a to bez ohľadu na to, či bol v súvislosti s danou vecou schválený program záchrany alebo iný dokument ochrany prírody. Program záchrany je len podkladom pre nadväzujúce rozhodnutie, ktorý sám osebe aj vzhľadom na jeho všeobecný charakter neurčuje a nezaväzuje, ako majú orgány v danej konkrétnej veci rozhodnúť, zohľadňujúc lokálne podmienky a pomery.“

Podľa slov predsedu ÚNIE Ing. Milana Ovseníka z toho vyplýva, že v rámci konaní sa bude musieť pristúpiť k miestnemu zisťovaniu a osobným stretnutiam na konaniach, aby sa na základe lokálnych – miestnych podmienok a potrieb vydalo kvalifikované rozhodnutie štátnej správy, ktoré obmedzí v čo najmenšom rozsahu hospodársku činnosť obhospodarovateľov lesov. „Upozorňujeme, že kroky ŠOP SR by mali byť maximálne zodpovedné v súčasnej mimoriadnej situácii – nielen k prírode, ale aj k ľuďom. V prípade „hlucháních biotopov“ to podopierame aj jednou z úloh, ktorú má plniť expertná skupina na ochranu hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka a ich biotopov na území Slovenskej republiky v zmysle čl. 3 písm. f) Štatútu: Všetky postupy a procesy zamerané na ochranu hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka budú navrhnuté so zohľadnením dopadu na ekologickú, sociálnu a ekonomickú sféru, aby nedochádzalo k neprimeranému negatívnemu dopadu na žiadnu z nich! Žiadame o dodržanie tohto prístupu,“ dodáva Ing. Ovseník.

Zdroj: Jozef Marko/lesmedium.sk