Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva, povoľuje od 1. mája na území Slovenskej republiky mimoriadny lov týchto druhov zveri:

Jeleň lesný - jednoročná jelenica v termíne od 1. mája 2021 do 31. júla 2021 vrátane, jelienča v termíne od 01. júla 2021 do 31. júla 2021 vrátane

Jednoročná jelenica
Jednoročná jelenica
Zdroj: Tibor Benčič

Daniel škvrnitý - jednoročná danielica v termíne od 1. mája 2021 do 31. júla 2021 vrátane, danielča v termíne od 01. júla 2021 do 31. júla 2021 vrátane

Danielice, vpravo ročná danielka
Danielice, vpravo ročná danielka
Zdroj: Tibor Benčič

Muflón lesný - muflón - všetky vekové triedy od 1. mája 2021 do 31. júla 2021 vrátane, jednoročná muflónica v termíne od 1. mája 2021 do 31. júla 2021 vrátane, muflónča v termíne od 1. mája 2021 do 31. júla 2021 vrátane

Muflónica a muflónča
Muflónica a muflónča
Zdroj: Adam Simandel

Toto mimoriadne povolenie lovu sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v  ktorých podľa § 71 ods. 3 zákona o poľovníctve štátnu správu na úseku poľovníctva vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Totálny ohryz
Totálny ohryz
Zdroj: Archív PaR

Loviť uvedenú zver možno v zmysle schváleného plánu chovu a lovu a zmien vykonaných podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve, alebo na základe mimoriadneho povolenia lovu vydaného podľa § 56 ods. 1, ods. 2 a ods. 7 zákona o poľovníctve. Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov vyššie uvedených druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť neúmerným škodám spôsobených zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Po návšteve jelenej zveri
Po návšteve jelenej zveri
Zdroj: Tibor Benčič

Ministerstvo toto mimoriadne povolenie lovu niektorých druhov raticovej zveri odôvodňuje tým, že početné stavy jelenej, muflonej a danielej zveri na Slovensku dlhodobo prekračujú normované kmeňové stavy, čo vyplýva jednak z údajov poľovníckej štatistiky, ako aj z  „Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri", schválenej vládou Slovenskej republiky. V dôsledku týchto vysokých stavov zverí dochádza k  obrovským škodám v poľnohospodárstve,   rovnako dochádza k významnému poškodzovaniu lesných porastov, k poškodzovaniu chránených biotopov a rastlín, ako aj k  zvýšenému počtu  kolízií  so zverou v  doprave.

V zmysle koncepčných zámerov a prijatých opatrení je potrebné výrazne znížiť početné stavy raticovej zverí a upraviť sexuálnu štruktúru populácií. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné upraviť najmä početnosť samičej zveri. Znížením počtu samíc dôjde k zníženiu prírastku, a tým k zastaveniu nežiadúceho narastania početnosti populácií.

Je viac ako nepravdepodobné, že by toto odložené danielča bolo osirelé alebo nebodaj opustené!
Je viac ako nepravdepodobné, že by toto odložené danielča bolo osirelé alebo nebodaj opustené!
Zdroj: Dušan Krajniak

V  tomto období sú samice jelenej, danielej a muflonej zveri narodené v roku 2020, ľahko rozlíšiteľné od starších samíc, ešte sa nezapojili do reprodukcie, takže pri ich love nemá dochádzať k prípadnej zámene a k uloveniu vodiacej samice. Zároveň vzhľadom na výšku porastov poľnohospodárskych plodín ich v  tomto období možno bezpečne uloviť.

Umožnenie lovu samičej zveri prispeje k zníženiu početných stavov zveri a zároveň k zníženiu škôd spôsobovaných zverou. Z  tohto dôvodu ministerstvo povoľuje mimoriadny lov minuloročných mláďat - samíc, tak ako je uvedené vyššie. Ministerstvo zároveň povoľuje skorší lov tohtoročných mláďat, s cieľom umožniť najmä ulovenie osirelých alebo opustených mláďat.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Poznámka redakcie PaR: Bezprecedentná a nepochopiteľná celoročná ochrana veľkých šeliem (medveďa a vlka), ktorých stavy poukazujú, že už dávno nie sú ohrozeným druhom na Slovensku, má tiež za následok, že v areáli ich trvalého a mnohopočetného výskytu je dlhodobo pozorovaný výrazný úbytok prírastkov najmä diviačej, jelenej ale i srnčej zveri. Okrem toho vstupujeme do obdobia, kedy sa v prírode dejú malé zázraky,  na svet prichádzajú mláďatá, ktoré, podľa poľovníckych tradícií, treba chrániť a nie loviť (JÚN - mesiac poľovníctva a ochrany prírody), aj preto, že zdanlivo osirelé a opustené mláďatá sú na 99 % iba odložené a sú pod kontrolou matky.  A tak očakávania pozitívnych výsledkov mimoriadneho lovu vybraných druhov raticovej zveri, pri všetkej úcte k snahe hľadania riešenia na znižovanie stavov populácií raticovej zveri a tým eliminovanie škôd na lesných a poľnohospodárskych kultúrach, sa asi nenaplnia.

Odložené srnča
Odložené srnča
Zdroj: Archív PaR