PPA v tejto súvislosti zverejnila informácie k výzve č. 55/PRV/2022 na podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho.

Žiadosti môžu podávať oprávnení žiadatelia, ktorými sú obhospodarovatelia lesov (štátne, súkromné, obecné, cirkevné lesy...). V rámci tejto výzvy môžu získať financie na výchovné zásahy v lesoch na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho,“ uvádza na svojej stránke agentúra. Rozsah takýchto činností je uvedený v metodike vypracovanej Národným lesníckym centrom, ktorá je prílohou výzvy.

Celková alokácia na výzvu je 1 500 000 eur, pričom táto suma by mala byť poskytnutá formou sadzby vo výške 470 eur na hektár plochy. Podľa predpokladov by išlo o podporu na približne 3 190 hektárov,“ upresňuje PPA.
Žiadatelia sa môžu prihlasovať do výzvy od 16. 5. do 29. 7. 2022. Všetky informácie o výzve aj o podmienkach oprávnenosti nájdete na www.apa.sk.