Predbežnú informáciu o pripravovanom právnom predpise zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 5. 6. 2020 pod rezortným číslom 8288/2020-730. Dátum ukončenia pripomienkovania predbežnej informácie je 18. 6. 2020. Pripomienkovaný materiál je zverejnený na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/94 pod číslom PI/2020/94. 

V intenciách základných cieľov právnej úpravy predkladá Lesoochranárske zoskupenie VLK nasledovné návrhy, ktoré požaduje zapracovať do Zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Majiteľ oviec prišiel o živobytie
Majiteľ oviec prišiel o živobytie
Zdroj: TVNOVINY.sk

1. Zaradiť vlka obyčajného (Canis lupus) medzi celoročne chránené druhy. 
2. Prísne chránené územia s najvyšším stupňom ochrany zaradiť medzi nepoľovné plochy.
3. Neumožniť prikrmovanie zveri, ak jarné kmeňové stavy zveri sú o 10% a viac vyššie ako normované kmeňové stavy.
4. Upraviť zakladanie, prevádzku a likvidáciu vnadísk využívaných pri love zveri; v poľovných revíroch s výskytom medveďov zakázať vykladanie potravy, ktorá je potravným atraktantom pre medvede.
5. Zakázať spoločné poľovačky v revíroch s výskytom medveďov v období ich zimného spánku.
6. Spoločné poľovačky prehľadne a včas zverejňovať na webovom portáli ministerstva pôdohospodárstva. 

Zdroj: Lesoochranárske zoskupenie VLK/facebook 

Ilustračné video