Prvotným impulzom na vypracovanie programu starostlivosti o vlka dravého bola pred pár rokmi novelizácia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde v § 54 (dokumentácia ochrany prírody a krajiny), ods. 4, písm. b), sa prvýkrát zaviedol pojem program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov. V zmysle § 54 ods. 8 sú programy starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov podkladom na zabezpečenie trvalo udržateľného priaznivého stavu druhov európskeho a národného významu.

Ďalším dôvodom bola nutnosť zosúladiť ochranu a manažment vlka dravého na Slovensku s národnou legislatívou a s legislatívou EÚ. Zároveň bolo treba vypracovať metodiku stanovenia kvót na lov vlka a metodiku permanentného monitoringu populácie. Vypracovať program nás tlačilo i porušenie nariadenia č. 2013/4081 EK, na základe ktorého sa Slovenská republika zaviazala do 1. septembra 2015 oznámiť/ predložiť Európskej komisii „prijatie plánu monitorovania vlka“, pripraviť program starostlivosti o vlka dravého v zmysle platnej legislatívy a dosiahnuť pokrok v riešení cezhraničnej spolupráce, hlavne s Poľskom. Samozrejme, nemenej dôležitým dôvodom bola absencia jednotného dokumentu, ktorý by prakticky riešil ochranu a manažment vlka na Slovensku.

Základom programu sú komplexné zásady dosiahnutia priaznivého stavu vlka dravého. Načrtla sa spoločná vízia: „Životaschopná populácia vlka žijúca v prirodzenom prostredí s minimom konfliktov s ľuďmi“. Zároveň sa načrtol spôsob, ako dosiahnuť uvedený cieľ, a to vo forme vykonávania adaptívneho manažmentu na základe vedeckých údajov…

Autor: JURAJ CIBEREJ

Viac sa dočítate v č. 5/2023 mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo.