Zasadnutie na Lesnej správe Kyslinky viedli Jozef Bučko za Slovenský poľovnícky zväz (SPZ) a Dušan Krajniak za Slovenskú poľovnícku komoru (SPK). Členovia KPŽP SPK a KPŽPaS SPZ odporučili čo najskôr zaviesť aktívne kroky (regulačný odlov) v manažmente medveďa hnedého v záujme zníženia populačnej hustoty vo vybraných lokalitách Slovenska, keďže podľa ich odhadov a prepočtov sa populácia pohybuje na úrovni viac ako 3 000 medveďov.

Odborníci z komisií pre poľovníctvo a životné prostredie počas zasadnutie na Lesnej správe Kyslinky
Odborníci z komisií pre poľovníctvo a životné prostredie počas zasadnutie na Lesnej správe Kyslinky
Zdroj: Archív SPK

Odporučili vytvoriť plán dlhodobého manažmentu medveďa hnedého a kvantifikovať únosnú početnosť pre jednotlivé regióny/pohoria/orografické celky. Takisto navrhli znovu požiadať ministra životného prostredia o preradenie medveďa z prílohy IV do prílohy V smernice o biotopoch a dovtedy riešiť vysoké stavy medveďov využitím „slovinského modelu“, to je vydaním rozhodnutia na reguláciu primeraného počtu jedincov v jednotlivých poľovníckych sezónach.

Medveď bol aj ústrednou témou rokovaní zástupcov Slovenskej poľovníckej komory, Slovenského poľovníckeho zväzu, Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) 1. augusta v Dome poľovníkov na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Pokračovanie na 2. strane

Stretnutie iniciovala ŠOP SR s cieľom nadviazať spoluprácu pri riešení problémových jedincov medveďa hnedého medzi pracovníkmi Zásahového tímu medveďa hnedého a poľovníckymi subjektmi, ktoré zastrešuje SPK a SPZ. ŠOP SR navrhla zástupcom SPK a SPZ možnosť využitia dohôd o spolupráci medzi ŠOP SR a poľovníckymi subjektmi pri riešení konkrétnych identifikovaných problémových jedincov druhu. Účastníci rokovania sa po podrobnom posúdení obsahu návrhu dohôd o spolupráci zhodli, že ju treba prerokovať aj s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a že diskusia s oboma rezortnými ministerstvami bude naďalej pokračovať.

Zástupcovia sa na stretnutí zhodli, že situácia je medzi poľovníkmi, lesníkmi, ochrancami prírody či obyvateľmi vidieka i miest vyhrotená a politicky manipulovaná. MŽP SR, ŠOP SR, SPZ a SPK deklarovali záujem spolupracovať pri riešení problémových jedincov medveďa hnedého a že je vhodné, aby spoločne urobili efektívne opatrenia smerujúce k upokojeniu situácie. V rámci odbornej diskusie si účastníci stretnutia vymenili názory aj na návrh zástupcov poľovníckej samosprávy, týkajúci sa vyhodnotenia a aktualizácie opatrení Programu starostlivosti o medveďa hnedého.

Zdroj: SPK

Viac o tejto téme nájdete v č. 9/2023 mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo.