Keď sme približne pred dvadsiatimi rokmi zaznamenali výrazný pokles populácie tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a ďalej sa prehlboval, bol som presvedčený, že je len otázkou času, kedy tieto ušľachtilé vtáky z našej prírody nadobro vymiznú. Momentálne sa však v niektorých lokalitách, kde ešte žijú, odohráva čosi, čo ma napĺňa miernym optimizmom.

Prečo si už nemyslím, že je osud hlucháňa na Slovensku spečatený? Zlepšovanie situácie badať zatiaľ len na pár miestach, zato tam trvá už nejaký čas. Tento nový pozitívny trend sa prioritne prejavuje vo Vysokých Tatrách, menej aj v liptovskej časti Západných Tatier a v niektorých lokalitách Nízkych Tatier. Časovo pravdepodobne nadväzuje na kalamity, ktoré v smrečinách severného Slovenska nevznikali naraz. Najskôr zasiahla kalamita centrálne Vysoké Tatry, následne Západné Tatry, Nízke Tatry a ostatné naše pohoria. K miernemu zlepšovaniu stavu hluchánej populácie momentálne dochádza predovšetkým v rozpadajúcich sa porastoch hornej hranice lesa a v porastových zvyškoch s dostatočnou výmerou a vhodným priestorovým usporiadaním.

No iba tam, kde v bezprostrednej blízkosti týchto starých porastov a ich zvyškov odrastajú prevažne umelo vytvorené mladiny s vhodným drevinovým zložením a štruktúrou. Výnimočne aj v rozpadajúcich sa 60- až 80-ročných porastoch s prevládajúcim zastúpením smreka, a zase najmä v blízkosti prevažne umelo vytvorených mladín. Mierne sa zlepšujúci hluchání trend sa vzácne prejavuje tiež na takzvaných bielych plochách, teda na nelesných pozemkoch, kde hlucháň nachádza vhodné druhové, vekové zloženie a priestorové usporiadanie lesných spoločenstiev.

PREDPOKLADY PROSPERITY

Aby hlucháň prosperoval, v jeho areáli musia byť prítomné porastové zvyšky s vhodnou výmerou, alebo sa na takýchto miestach musí nachádzať väčší komplex rozpadajúcich sa porastov hornej hranice lesa. V obidvoch prípadoch je podmienkou prítomnosť dospelých smrekovcov, ktoré majú dostatočné zastúpenie, sú rozmiestnené v skupinách alebo jednotlivo a predpokladá sa, že prežijú. Ďalšou dôležitou podmienkou je, aby sa pri týchto zvyškoch či v ich bezprostrednej blízkosti nachádzali vhodné mladiny alebo už odrastené kultúry. V drevinovom zložení týchto mladín by mali prevládať ihličnaté dreviny a zároveň by mali byť výrazne výškovo a priestorovo diferencované.

Pozrite si našu FOTOGAÉRIU TU

Čím viac, tým lepšie. Na takomto území početnosť hlucháňa začína mierne rásť väčšinou bezprostredne pred celkovým zapojením mladín. Je dôležité, aby sa v ich bylinnom kryte nachádzal dostatok čučoriedok, brusníc a vresu. No niekedy v takýchto lokalitách hlucháňom vyhovuje aj to, keď v podraste mladín prevládajú len čučoriedky. Práve tam, kde ešte ostalo stáť dostatočné množstvo starých lesných porastov hornej hranice lesa alebo vhodných porastových zvyškov po vetrových a následne iných kalamitách, sa môže začať proces zlepšovania situácie s hlucháňom na podstatnom území severného Slovenska.