SPK v spomínanej tlačovej správe priblížila aktuálny stav vlčej populácie na Slovensku, o tom, že o kvóte rozhodujú významné odborné štátne inštitúcie, a aj to, že jeho lov (nie zabíjanie) je v súlade s národnou aj európskou legislatívou. Aj napriek tomu iniciatívna skupina europoslancov (Wiezik, Hojsík, Bilčík, Štefanec) zaslali Európskej komisie (EK) list (príloha 1) v domnienke, že svojvoľná a nezdôvodnená ročná kvóta môže brániť úsiliu v oblasti riadenia populácie a mala by sa prehodnotiť.

EK sa vyjadrila jasne v prospech aktívneho manažmentu na Slovensku (celé vyjadrenie EK v prílohe 2): „..podľa článku 14 uvedenej smernice musí byť odoberanie jedincov vlkov vo voľnej prírode a ich využitie zlučiteľné s ich zachovávaním v priaznivom stave ochrany. Podľa poslednej správy, ktorú Slovensko predložilo v zmysle článku 17 uvedenej smernice, je populácia vlka v priaznivom stave ochrany. Podľa Komisie nič nenasvedčuje tomu, že by ročná kvóta stanovená na Slovensku bránila úsiliu udržať priaznivý stav tejto populácie. Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-674/17 nie je v prípade vlka na Slovensku relevantný, pretože sa týka režimu výnimiek podľa článku 16 smernice vo Fínsku, kde je vlk uvedený v prílohe IV (okrem populácií v oblasti chovu sobov na severe krajiny), a preto sa naň vzťahujú požiadavky článku 12 smernice.“

Aj napriek silnému tlaku verejnosti, ktorú tzv. opozícia nepravdivo informuje o aktuálnom stave a vydáva populistické vyjadrenia proti aktívnemu manažmentu, sa opäť potvrdilo, že poľovníci nie sú tí, ktorí verejnosť zavádzajú, ale informujú pravdivo a pracujú v prospech prírody. O dobrom stave vlčej populácie svedčí aj fakt, že za 26 dní doby lovu bolo na Slovensku ulovených 22 vlkov.

Prílohy:

Tlačová správa - Európska komisia potvrdila, že na Slovensku lov vlka nenarušuje priaznivý stav populácie

Tlačová správa SPK o upustení od zavádzania verejnosti, október 2019

Otázka europoslancov pre EK

Odpoveď EK o love vlka na Slovensku

Zdroj: Slovenská poľovnícka komora