V zhode s legislatívou EÚ sa zvieracie odpady u nás zaraďujú buď do vysoko rizikovej alebo relatívne menej rizikovej skupiny. Nás bude určite zaujímať tá prvá, ktorá má opäť dve kategórie. Odpady v prvej kategórii podliehajú bezpodmienečnému spáleniu v špecializovaných zariadeniach na likvidáciu týchto druhov odpadu a nachádzajú sa na území daného štátu. Odpady patriace do druhej kategórie môžu byť spálené alebo likvidované inak, napríklad zakopaním do zeme pod dozorom štátneho orgánu, ktorému náleží toto právo v danom regióne (oblasti). Predĺženou rukou štátnej správy, ktorá riadi poľovníctvo na okresnej či krajskej úrovni, je poľovný hospodár.

.
.
Zdroj: .

KĽÚČOVÉ NARIADENIE Hospodárenie a likvidácia zvieracích odpadov, vzniknutých v dôsledku prevádzkovania poľovníctva a lovu zveri, riešia nariadenia č. 169/2009 Európskeho parlamentu a Európskej rady. Špecifikuje vedľajšie produkty zvieracieho pôvodu a obsahuje záväzné pokyny pre likvidáciu tých zvieracích odpadov, ktoré nie sú určené na konzumáciu obyvateľstvom. Toto nariadenie začalo platiť v danej krajine v deň jej vstupu do EÚ. Odpady vznikajúce pri love zveri sú v jednej skupine spolu s odpadmi vznikajúcimi v poľnohospodárstve, potravinárstve, rybolove a lesnom hospodárstve.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: ARCHÍV MR

Do prvej kategórie odpadov s vysokým stupňom nebezpečia, ktoré podliehajú bezpodmienečne spáleniu, patria všetky zvieracie zostatky (kadávery) vrátane lovnej zveri a živočíšne tkanivá, ktoré vykazujú nebezpečné vlastnosti. Odstraňovanie ostatkov voľne žijúcej zveri sa riadi miestnymi predpismi obce, v ktorej sa predmetné zostatky nachádzajú, v rámci udržiavania čistoty a poriadku. Pokiaľ však zvieracie odpady pochádzajú z výkonu práva poľovníctva, teda z lovu, alebo nájdených uhynutých jedincov (napríklad zrazených na cestách), a teda nehodiacich sa na konzumáciu, tak tie patria do druhej kategórie. Podliehajúce spáleniu či zakopaniu pod dozorom štátneho orgánu na to určeného.

Pokračovanie článku je na strane 2.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: MR