AKTUÁLNE NARIADENIA A ZÁKAZY HLAVNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA UŽÍVATEĽOM POĽOVNÝCH REVÍROV  v súvislosti so šírešním Afrického moru ošípanmých smerovali k  intenzívnemu lovu diviakov bez ohľadu na vek a pohlavie, za účelom zníženia denzity max. na 0,5 diviaka na km2.

Znenie opatrenia hlavného veterinára: V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri , ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 7 ods. 5 písm. a) bod 4' zákona č. 39/2oo7 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďujem všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť aj zakázaný spôsob lovu podl'a § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Diviaky v zime
Diviaky v zime
Zdroj: Archív PaR

Lov zveri zakázaným spôsobom – použitie noktovízorov a podobne však  mohlo byť realizované až po novele zákona o strelných zbraniach a strelive.  Zdá sa, že konečne svitlo na "lepšie časy" v súvislosti možnosťou lovu diviačej zveri, ktorá je prevažne nočnou zverou.  Začiatkom decembra v podvečer totiž parlament schválil, v treťom čítaní, návrh dlho očakávanej novely zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z.

Časť konsolidačného znenia novely zákona o zbraniach a strelive
Časť konsolidačného znenia novely zákona o zbraniach a strelive
Zdroj: Archív PaR
Časť konsolidačného znenia novely zákona o zbraniach a strelive
Časť konsolidačného znenia novely zákona o zbraniach a strelive
Zdroj: Archív PaR

Prítomných bolo 144 poslancov, z čoho 90 hlasovalo ZA tento návrh novely. Zákon nadobudne právoplatnosť okamžite po zverejnení v Zbierke zákonov.  Zároveň od toho okamihu nadobudne "funkčnosť" aj hore uvedeného nariadenie hlavného veterinárneho lekára, ktorý má v kompetencii, vzhľadom na výskyt a šírenie nebezpečných chorôb, možnosť povoliť používanie zakázaných spôsobov lovu, rozumej zariadenia umožňujúce streľbu v noci, avšak iba za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných. 

Toto je zásadná zmena, ktorá sa dotkne poľovníkov a v rámci ktorej bude možnosť nadobúdať a používať zakázané doplnky zbraní, samozrejme v súlade so zákonom o poľovníctve.

Nepovolený doplnok zbrane
Nepovolený doplnok zbrane
Zdroj: Archív PaR

Schválená novela zákona o zbraniach a strelive ruší vety v zákone, ktoré pojednávajú o noktovízoroch a termovízoroch ( zmena paragrafov 2 a 4 ). Jediným zakázaným doplnkom zbrane, podľa novely zákona o zbraniach a strelive tak zostane tlmič hluku.

Podľa nášho zdroja novela nadobudne účinnosť od 1. februára 2022.