Monitoring prebieha v lokalite Počúvadlianskeho jazera, za účelom zistenia početnosti tohto chráneného živočícha. Počas terénnej obhliadky bolo zaznamenaných 7 stromov ohryzených bobrom vodným a tri hrady, z ktorých je funkčný pravdepodobne jeden, v severnej časti jazera. Pozdĺž východnej časti jazera sa nachádza cestná komunikácia, kde hrozí stret bobra vodného s dopravnými prostriedkami a tým k zvýšenému riziku dopravných nehôd, ako aj ohrozeniu samotného bobra vodného (poranenie, úhyn).

V jarnom období roku 2020, na základe výsledkov monitoringu  S-CHKO ŠV nainštaluje odchytovú pascu, za účelom odchytu bobra vodného a jeho premiestnenie na vhodnú lokalitu. Zásah do predmetnej lokality je v tomto prípade činnosťou, ktorá je nevyhnutná k zabezpečeniu starostlivosti o chránené druhy. Navrhované činnosti budú realizované na základe Dohody o spolupráci (ŠOP SR/274/2015) pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného medzi ŠOP SR v Banskej Bystrici a SVP š.p. v Banskej Štiavnici.

Zdroj: chkostiavnickevrchy