Účelom manuálu je zabezpečenie:

jednotných postupov pre odber, balenie a zasielanie vzoriek na viľologické a sérologické
vyšetrenie AMo
odberu vhodných vzoriek na vyšetrenie
vhodných podmienok na pľechodné uskladnenie vzoľiek do doručenia na laboratóľne
pracovisko
minimálnych požiadaviek bio-bezpečnosti pľi manipulácii so vzorkami
jednotných epizootologických údajov o odobratých vzorkách

Ďalej sa dočítate v tomto dokumente TU.

Zdroj: SPK