eď sa v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) na Ukrajine zainteresované subjekty na porade 22. a 23. februára 2017 v Kráľovskom Chlmci oboznámili so zmenami v Národnom kontrolnom programe pre africký a klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku, bol to len začiatok veľkého problému, ktorý pretrváva dodnes. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s Štátna veterinárna a potravinová správa SR vtedy vymedzili nárazníkovú zónu s aktívnym monitoringom AMO. Zaradili do nej všetky revíry v okresoch Snina a Sobrance, takisto revíry čo i len čiastočne sa nachádzajúce v okrese Michalovce východne od rieky Laborec a zároveň južne od medzinárodnej cesty E 50 a revíry čo i len čiastočne v okrese Trebišov východne od rieky Bodrog, ktoré priliehali k Ukrajine. Oblasť s pasívnym monitoringom AMO tvorili všetky okresy na Slovensku.

Aby sa situácia zlepšila, musíme minimalizovať početnosť diviačej zveri
.

ODKAZ KMO

Na seminári v rámci Zemplínskych poľovníckych dní okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov som v apríli 2017 prezentoval referát Africký mor ošípaných a klasický mor ošípaných a hustota diviačej populácie ako potenciálne riziko šírenia nákazy. Vychádzal som zo záverov konferencie zorganizovanej ešte v roku 1994 v súvislosti s nepriaznivým vývojom nákazovej situácie s KMO na Slovensku. Priamym zdrojom nákazy bola diviačia zver, obdobne ako pri AMO a KMO sa odporúčalo riešiť aktívnou depistážou diviačej zveri na celom území krajiny. V lokalitách bez KMO sa odporúčalo vyšetriť veterinárnym lekárom najmenej 20 percent diviakov ulovených na spoločnej poľovačke a v mieste výskytu KMO a v ochrannom pásme 25 kilometrov všetky ulovené diviaky. V miestach výskytu sa mal systematicky organizovať zber uhynutých diviakov, ich laboratórne vyšetrenie a dôsledná asanácia. Až do likvidácie epizootie sa mal v stanovených prírodných ohniskách zrušiť čas ochrany v zmysle vyhlášky a intenzívnym odstrelom znížiť na minimum populáciu diviačej zveri.

Ilustračná fotografia diviak
Ilustračná fotografia diviak
Zdroj: Jozef Ferenec

V marci 2018 nariadila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Trebišove užívateľom revírov prijať opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia AMO a KMO v populácii diviačej zveri v nárazníkovej oblasti AMO, respektíve v revíroch s pasívnym monitoringom AMO a s vyšším a nižším rizikom KMO. Dôraz sa kládol na celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie, aj revíroch, kde sa chov a lov tejto zveri neplánuje. Zakázané bolo prikrmovanie raticovej zveri jadrovým krmivom, okrem zveri chovanej vo zverniciach. Vo voľných revíroch bolo povolené na vnadisku maximálne päť kilogramov jadrového krmiva či finančne podporený lov dospelých diviačic a lanštiačok. V týchto opatreniach pokračoval aj Národný kontrolný program pre AMO v diviačej populácii na Slovensku v roku 2019.

PRVÝ PRÍPAD AMO

Presne 24. júla 2019 Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznámila, že Národné referenčné laboratórium (NRL) pre AMO vo Zvolene potvrdilo prvý výskyt vírusu AMO na Slovensku, a to v nekomerčnom chove ošípaných v obci Strážne v okrese Trebišov. Prvý výskyt AMO pri diviačej zveri bol potvrdený 8. augusta pár kilometrov od hraníc s Maďarskom. K 3. septembru bolo už 11 pozitívnych prípadov domácich ošípaných a 12 diviakov. Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. Jozef Bíreš nariadil všetkým užívateľom poľovných revírov na Slovensku intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť zakázaný spôsob lovu, konkrétne noktovízory bez vlastnej zámernej osnovy, zdroje umelého osvetlenia a zariadenia na osvetľovanie terčov. 

Pokračovanie je na strane č. 2.